Doanh nghiệp

TNG báo lãi sau thuế 6 tháng tăng 39%

08:14 | 17/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm 2019, TNG ghi nhận doanh thu thuần 2.043 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kì. Lãi sau thuế 93 tỉ đồng, tăng 39% và bằng 45% kế hoạch năm.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quí II với doanh thu thuần 1.236 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán tăng 741 tỉ đồng lên 1.040 tỉ đồng theo đó lợi nhuận gộp đạt 196 tỉ đồng, tăng 36%.

Doanh thu tài chính, chiếm tỷ lệ nhỏ và giảm từ 6,3 tỉ xuống 2,8 tỉ đồng trong khi đó chi phí tài chính 39 tỉ đồng, tăng 5,5% chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng gần 31 tỉ đồng, tăng 40%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 38,5 tỉ đồng lên 51,7 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, TNG ghi nhân lãi sau thuế quí II đạt 57 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TNG ở mức 2.043 tỉ đồng, tăng 37%. Lãi sau thuế 93 tỉ đồng, tăng 39% và bằng 45% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019 TNG đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 4.154 tỉ đồng, và 208 tỉ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Tại 30/6/2019, tổng tài sản của công ty đạt 3.253 tỉ đồng, tăng 25,3% so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn ở mức 676 tỉ đồng, tăng 41%. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh từ 822 tỉ đồng lên 1.182 tỉ đồng.

Nợ ngắn hạn 1.990 tỉ đồng, tăng 45% chủ yếu là phải trả người bán tăng mạnh, đồng thời vay ngắn hạn tăng 51% lên 1.554 tỉ đồng.

Thu Hoài