Doanh nghiệp

Lãi ròng của FLC năm 2018 bất ngờ tăng 70 tỉ đồng sau kiểm toán

00:18 | 12/04/2019

Chia sẻ

Sau kiểm toán, lợi nhuận ròng của Tập đoàn FLC trong cả năm 2018 tăng từ 400 tỉ đồng lên 470 tỉ đồng.

Lãi ròng tăng 70 tỉ đồng sau kiểm toán, FLC vẫn không hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 68 tỉ đồng so với trước kiểm toán, còn 11.696 tỉ. Giá vốn hàng bán giảm sâu hơn, tới 199 tỉ đồng, giúp cho lợi nhuận gộp cả năm 2018 của FLC tăng 131 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính cũng tăng tới 47 tỉ đồng sau kiểm toán.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của FLC năm vừa qua tăng 91 tỉ đồng sau kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng 70 tỉ đồng, từ 400 lên 470 tỉ đồng sau kiểm toán. 

Báo cáo kết quả HĐKD, đơn vị: tỉ đồngSau kiểm toánTrước kiểm toánTăng/giảm
Doanh thu thuần                11.696                    11.764-68
Giá vốn hàng bán                10.473                    10.672-199
Lợi nhuận gộp                  1.223                       1.092131
Doanh thu hoạt động tài chính894893,40,6
Chi phí tài chính48844147
Chi phí bán hàng5125039
Chi phí quản lí DN416434-18
Lợi nhuận khác-26,4-23,6-2,8
Lợi nhuận trước thuế67758691
Lợi nhuận sau thuế47040070
Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ46039862

Trong công văn giải trình do Tổng Giám đốc Hương Trần Kiều Dung kí, Tập đoàn FLC cho biết: "Do đơn vị kiểm toán thay đổi phương pháp tính giá vốn dự án nên làm cho giá vốn giảm, lợi nhuận gộp tăng và lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 tăng 17,5% so với lợi nhuận lũy kế sau thuế TNDN trên báo cáo quí IV/2018".

Năm 2017, FLC đạt lợi nhuận sau thuế 385 tỉ đồng. Như vậy lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2018 của FLC tăng trưởng 22% so với năm trước. Doanh thu thuần năm 2018 không khác biệt nhiều so với năm 2017.

Theo giải trình của FLC, lợi nhuận ròng năm 2018 tăng đột biến so với năm 2017 là nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 37%, từ 654,3 tỉ đồng lên 893,5 tỉ đồng.

Tuy lợi nhuận sau kiểm toán tăng lên 470 tỉ đồng, FLC vẫn không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 560 tỉ đồng do đại hội cổ đông năm 2018 đề ra.

Tổng tài sản tăng 24 tỉ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, tại ngày 31/12/2018, Tập đoàn FLC có tổng tài sản 25.889 tỉ đồng, tăng 24 tỉ đồng so với trước kiểm toán.

Nợ phải trả 16.871 tỉ đồng, bằng 65% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 8.019 tỉ đồng, tăng 64 tỉ đồng so với trước khi kiểm toán. 

Thay đổi này chủ yếu đến từ việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 68 tỉ đồng, từ 1.474 tỉ đồng trước kiểm toán lên 1.542 tỉ đồng sau kiểm toán.

Bảng cân đối kế toán, đơn vị: tỉ đồngSau kiểm toánTrước kiểm toánTăng/giảm
Tổng tài sản25.88925.86524
Tài sản ngắn hạn15.64415.6386
Tài sản dài hạn10.24510.22619
Nợ phải trả16.87116.910-39
Vốn chủ sở hữu9.0198.95564


Y Vân