Doanh nghiệp

FPT đã rót hơn 860 tỉ đồng vào dự án văn phòng FPT Tower

10:55 | 01/08/2019

Chia sẻ

Hoạt động đầu từ vào tài sản cố định và tài sản dài hạn của FPT được đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm, hai dự án quan trọng là FPT Tower và đại học FPT TP HCM.

Trong quí II/2019, CTCP FPT đạt doanh thu thuần 6.826 tỉ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp được cải thiện từ 36,5% lên 38%. Cùng với doanh thu, chi phí bán hàng tăng 25% lên 566 tỉ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên 830 tỉ đồng. 

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận doanh thu tăng 45% lên 164 tỉ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá, chi phí tăng mạnh gần 3 lần lên 204 tỉ đồng một phần do lãi vay tăng, một phần cũng đến từ lỗ tỷ giá. 

Lợi nhuận từ liên doanh liên kết 124 tỉ đồng trong kỳ giúp lãi ròng của FPT đạt 986 tỉ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 792 tỉ đồng, tăng 33%. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu FPT đạt 12.492 tỉ đồng, tăng 22%; cơ cấu doanh thu 88% từ cung cấp dịch vụ. Đây cũng chính là hoạt động đem về toàn bộ lợi nhuận cho FPT, mảng bán hàng hóa tuy chiếm 12% trong cơ cấu tuy nhiên giá vốn gần như tương đương với doanh thu. 

Động lực tăng trưởng của FPT đến từ khối công nghệ, riêng khối này đạt doanh thu 6.964 tỉ đồng, tăng 28% và lãi trước thuế 855 tỉ đồng, tăng hơn 44%. 

Lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh 900 tỉ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái; nửa đầu năm 2019 cũng là giai đoạn FPT đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào tài sản cố định và các tài sản dài hạn, khiến lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư âm 1.683 tỉ đồng. Ngoài ra việc chi trả cổ tức cho các cổ đông khiến cho dòng tiền thuần trong kỳ âm 845 tỉ đồng. 

Tuy vậy tại thời điểm kết thúc quí II, tiền mặt và tiền gửi của FPT vẫn còn rất dồi dào với gần 9.000 tỉ đồng. 

Các khoản mục lớn khác, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn gồm, phải thu ngắn hạn khách hàng gần 5.400 tỉ đồng, hàng tồn kho 1.500 tỉ đồng, tăng 13%...

FPT-view-4-copy-1514429781

Phối cảnh dự án FPT Tower đang được đẩy mạnh triển khai

Giá trị tài sản dở dang dài hạn tăng 23% lên 1.441 tỉ đồng, trong đó hai dự án đang triển khai là FPT Tower 861 tỉ đồng và đại học FPT tại TP HCM 157 tỉ đồng. 

Nợ vay ngắn hạn cuối kỳ của FPT tăng 10% lên 7.273 tỉ đồng, nợ vay dài hạn giảm 24% còn 278 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của FPT 15.800 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.367 tỉ đồng. 


Đông A