Hàng hóa

Quy định mới về các sản phẩm tổng hợp có nguồn gốc động thực vật tại EU

14:05 | 10/07/2020

Chia sẻ

Các quy tắc về sức khỏe động vật này cung cấp căn cứ pháp lý bổ sung, và thực tế không sửa đổi các điều kiện nhập khẩu của sản phẩm hỗn hợp.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết ngày 8/7 nhận được thông báo của Tổng vụ An toàn Sức khỏe của Ủy ban châu Âu, thông báo các yêu cầu về sức khỏe động vật được áp dụng tại Quy định ủy quyền của Ủy ban (EU) 2020/692 (i) trên cơ sở Quy định (EU) 2016/429 (ii) về các sản phẩm tổng hợp có nguồn gốc từ động vật.

Quy định Ủy quyền của Ủy ban (Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 of 30 January 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin OJ L 174, 3.6.2020, p. 379–520) sẽ được sẽ được áp dụng từ ngày 21/4/2021. 

Được biết, các quy tắc về sức khỏe động vật này, mặc dù cung cấp các căn cứ pháp lý bổ sung, nhưng trên thực tế không sửa đổi các điều kiện nhập khẩu của các sản phẩm hỗn hợp.

Quy định mới về các sản phẩm tổng hợp có nguồn gốc động thực vật tại EU - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Rising Tide Natural Market

Những sản phẩm hỗn hợp có chứa sản phẩm thịt, và sản phẩm hỗn hợp có chứa các sản phẩm sữa, hoặc các sản phẩm trứng chưa được xử lý để ổn định sẽ chỉ được phép vào EU nếu chúng đến từ nước thứ ba hoặc lãnh thổ hoặc vùng lãnh thổ được cho phép để xuất khẩu sản phẩm cụ thể có nguồn gốc động vật có trong sản phẩm tổng đó.

Ngoài ra, những sản phẩm hỗn hợp như vậy sẽ chỉ được phép vào EU nếu sản phẩm chế biến có nguồn gốc động vật có trong sản phẩm tổng hợp tuân thủ tất cả yêu cầu về sức khỏe động vật của những động vật có liên quan được quy định tại Quy định (EU) 2020/692 và sản phẩm chế biến có nguồn gốc động vật này đã được lấy:

a) Trong cùng vùng, khu vực lãnh thổ hoặc nước quốc gia thứ 3 được cho phép mà sản xuất sản phẩm tổng hợp;

b) Tại EU; hoặc là

c) Tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc vùng lãnh thổ thứ ba được phép xuất khẩu vào EU các sản phẩm đó mà không được xử lý rủi ro cụ thể nếu quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba nơi sản xuất sản phẩm hỗn hợp cũng được cho phép xuất khẩu vào EU trong cùng điều kiện.

Những sản phẩm tổng hợp ổn định chỉ chứa các sản phẩm từ sữa hoặc trứng sẽ được phép vào Liên minh nếu các sản phẩm sữa và các sản phẩm trứng có trong các sản phẩm tổng hợp đã được xử lý giảm thiểu rủi ro, ít nhất là tương đương theo những quy định trong Phụ lục XXVII và XXVIII về Quy định ủy quyền của Ủy ban (EU) 2020/692.

Để thực hiện các quy tắc về sức khỏe cộng đồng và động vật, EU đã đưa ra một mô hình chứng nhận chính thức mới và mô hình chứng thực tư nhân mới để đưa các loại sản phẩm tổng hợp khác nhau vào EU.

Các yêu cầu đầu vào sẽ không còn dựa trên tỷ lệ phần trăm của các thành phần có nguồn gốc động vật mà thay vào đó là rủi ro sức khỏe động vật hoặc sức khỏe cộng đồng liên quan đến chính sản phẩm tổng hợp.

Bắt đầu từ ngày 21/4/2021, các yêu cầu áp dụng đối với việc nhập sản phẩm tổng hợp vào EU sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của sản phẩm tổng hợp và sẽ được phân loại như sau:

(1) sản phẩm tổng hợp ổn định không vững chắc,

(2) sản phẩm tổng hợp ổn định vững chắc có chứa các sản phẩm thịt và

(3) các sản phẩm tổng hợp ổn định vững chắc không chứa các sản phẩm thịt.

Giấy chứng nhận chính thức sẽ đi kèm với các sản phẩm tổng hợp ổn định không vững chắc và các sản phẩm tổng hợp ổn định vững chắc có chứa thịt.

Chứng thực tư nhân sẽ đi kèm với các sản phẩm tổng hợp ổn định vững chắc không chứa các sản phẩm thịt.

Cả hai mô hình (chứng chỉ và chứng thực) sẽ phải tuân theo thông báo SPS trong vài tuần tới.

Kèm theo là Bảng phân loại các trường hợp thực hiện:

Toàn văn quy định gốc tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0692&from=EN


Ánh Dương