Hàng hóa

Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Hungary

14:59 | 19/11/2020

Chia sẻ

Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Hungary được tổng hợp từ Cục Xúc tiến Thương mại.

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HUNGARY - Hungarian Investment and Trade Development Agency (IDTH)

Địa chỉ: Alkomány u.3 H- 1054 BUDAPEST

Tel: (00361) 4728100

Fax: (00361) 4728101

Email: tanacsadok@itd.hu

Website: http://www.business2hungary.com

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HUNGARY - Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Địa chỉ: Kossuth Lajos tér 6-8 H- 1055 BUDAPEST

Tel: (00361) 4745141

Fax: (00361) 4745149

Email: mkik@mkik.hu

Website: http://www.mkik.hu

Cơ quan quản lí thuế và hải quan quốc gia của Hungary - National Tax and Customs Administration of Hungary (NTCA)

Địa chỉ: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2

Tel: +36 (1) 428-5100

Website: https://en.nav.gov.hu/

Viện Ngoại giao và Thương mại - The Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) 

Địa chỉ: H- 1016 Budapest, Bérc utca 13-15, Hungary

Tel: +36 1 279-5700

Email: info@ifat.hu

Website: https://kki.hu/ 

Ánh Dương