|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Sợi Thế Kỷ giảm 66% trong quý III

07:25 | 19/10/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận Sợi Thế Kỷ giảm do doanh số và giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ. Đồng thời, các khách hàng gián tiếp và trực tiếp của công ty thu hẹp quy mô đơn hàng.

CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 378 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 38% xuống 56 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 15%, giảm 3 điểm % so với quý III/2022.

Trong khi đó, chi phí tài chính hơn 23 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ do lãi tiền vay tăng và lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng tăng 40% lên 7 tỷ đồng, còn chi phí quản lý giảm 6% xuống 15 tỷ đồng.

Trừ hết đi chi phí, Sợi Thế Kỷ báo lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. Theo giải trình của công ty, lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh số và giá bán bình quân thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khách hàng gián tiếp và trực tiếp của công ty thu hẹp quy mô đơn hàng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 1.073 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 36%, 72% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty đã thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu, 22% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 2.426 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 15% lên 536 tỷ đồng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn gần 570 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với ngày 1/1. Song, phần này không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.

Sợi Thế Kỷ cũng ghi nhận 173 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng.

Cuối quý III/2023, tổng nợ vay của công ty khoảng 473 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm do phát sinh khoản vay dài hạn từ CTBC Bank (Đài Loan) 165 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận). Mục đích vay vốn là để bổ sung vốn cho dự án Unitex.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Lâm Anh