|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh giảm lợi nhuận năm 2022 của BIDV

08:56 | 15/12/2023
Chia sẻ
Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm hơn 71 tỷ đồng lợi nhuận của BIDV trong năm 2022. Trong khi đó, tổng tài sản của ngân hàng lại tăng lên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa có thông báo điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 theo kết quả kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Theo đó, tổng tài sản được điều chỉnh tăng, trong khi lợi nhuận bị điều chỉnh giảm hàng chục tỷ động. 

Cụ thể, với báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, KTNN đã hạ thu nhập lãi thuần gần 110 tỷ đồng. Khoản mục bị điều chỉnh giảm là thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự. 

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã tăng thêm gần 3,4 tỷ đồng khi thu nhập được điều chỉnh tăng, còn chi phí hoạt động này lại hạ xuống. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác của BIDV cũng được nâng thêm gần 3,8 tỷ đồng.

KTNN tăng chi phí hoạt động của BIDV thêm 157 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm gần 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được hạ 173 tỷ đồng, giúp tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đi xuống 86,8 tỷ đồng. 

Sau khi điều chỉnh lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của BIDV đã giảm 71,5 tỷ đồng, tương đương 0,38%, xuống còn 18.349 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BIDV năm 2022 giảm 0,4% sau khi bị KTNN điều chỉnh.

Trong bảng cân đối kế toán của báo cáo hợp nhất, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cũng đã được điều chỉnh giảm 173 tỷ đồng, ứng với thay đổi trong chi phí dự phòng. 

Ngoài ra, khoản mục tài sản cổ định của BIDV cũng được KTNN điều chỉnh tăng. Ngược lại, các khoản mục bao gồm góp vốn đầu tư dài hạn, tài sản có khác lại hạ xuống. Tổng cộng, những thay đổi trên khiến tổng tài sản của BIDV tăng thêm 67,3 tỷ đồng, hay 0,0032%, lên gần 2.120.677 tỷ đồng.

Tương ứng, về phía nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, các khoản nợ khác đã được tăng thêm 138,8 tỷ đồng, trong khi vốn và các quỹ giảm 71,5 tỷ đồng. 

 

Với báo cáo kết quả kinh doanh riêng, KTNN đã hạ thu nhập lãi thuần của BIDV đi gần 110 tỷ đồng. Khoản mục lãi thuần từ hoạt động khác được điều chỉnh tăng 3,7 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động cũng được điều chỉnh tăng thêm gần 157 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 263,2 tỷ đồng. Chi phí dự phòng giảm 173,2 tỷ đồng so với báo cáo kiểm toán, giúp tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tụt 90 tỷ đồng. 

Sau khi điều chỉnh lại mức thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của BIDV năm 2022 còn 17.990 tỷ đồng, giảm 73,7 tỷ đồng, hay 0,41% so với báo cáo đã kiểm toán.

Trong bảng cân đối kế toán của báo cáo riêng lẻ, KTNN đã điều chỉnh tăng khoản mục cho vay khách hàng (do số dư dự phòng giảm), tài sản cố định và giảm khoản mục góp vốn, đầu tư dài hạn và tài sản có khác. Kết quả sau điều chỉnh, tổng tài sản riêng lẻ của BIDV tăng gần 54,2 tỷ đồng. 

Về phía nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, khoản mục các khoản nợ khác được tăng thêm, trong khi vốn và các quỹ bị điều chỉnh giảm. 

Minh Quang