|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng cho các dự án trường học, y tế,...

09:32 | 09/04/2022
Chia sẻ
Giai đoạn 2022-2025, Hà Nội sẽ đầu tư 49.202 tỷ đồng cho 1.467 dự án xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích...

Ngày 8/4, HĐND TP Hà Nội đã cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 với ba lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích, tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202 tỷ đồng, thực hiện 1.467 dự án.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến 41.104 tỷ đồng, thực hiện 1.308 dự án. Số vốn cần bổ sung so với Kế hoạch trung hạn đã dự kiến bố trí là 19.345 tỷ đồng được bổ sung từ các nguồn: Tăng thu, thưởng vượt thu năm 2021; nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp TP, hoặc từ tăng thu, thưởng vượt thu dự toán các năm 2022-2024 hoặc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo tiến độ thực tế của dự án.

Phân kỳ thực hiện giai đoạn sau năm 2025 là 8.098 tỷ đồng, 159 dự án. Trong đó số dự án thực hiện trong cả hai kỳ là 107 dự án.

TP Hà Nội cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. (Ảnh: Hanoi.gov)

HĐND TP Hà Nội cũng thông qua tổng mức vốn và danh mục các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp TP trong Kế hoạch dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 đối với 3 lĩnh vực.

Đồng thời, thông qua mức vốn, nguyên tắc, tiêu chí, định mức ngân sách cấp TP hỗ trợ cấp huyện để thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp huyện trong Kế hoạch cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 và bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của ngân sách cấp TP.

HĐND TP Hà Nội đã cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và bố trí kế hoạch vốn năm 2022 đối với 8 dự án với số vốn bố trí năm 2022 là 322 tỷ đồng.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, với số vốn bố trí 370 tỷ đồng.

Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho 146 dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm với tổng kinh phí là 2.000 tỷ đồng.

HĐND TP Hà Nội giao UBND ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Kế hoạch; Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và chỉ đạo việc thực hiện, thanh toán, quyết toán đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tăng cường các giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Hoàng Anh