|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dự thảo điều lệ Coteccons: Đại diện pháp luật ngoài Chủ tịch sẽ có thêm thành viên do HĐQT bầu ra, giảm bớt quyền lực của Tổng giám đốc

15:42 | 29/06/2020
Chia sẻ
Điều lệ sửa đổi của Coteccons đi theo hướng giảm bớt quyền lực tập trung vào Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty mà nâng vai trò của các thành viên HĐQT.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa thực hiện bổ sung, chỉnh sửa nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm việc thêm tờ trình số 4 miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn xin từ chức và bầu thay thế thành viên cho nhiệm kì 2017 - 2022.

Cùng với đó là bổ sung điều lệ tại tờ trình số 2 (về chỉnh sửa một số điều lệ của công ty), cung cấp phụ lục tờ trình theo yêu cầu của cổ đông.

Nội dung thêm mới có nhiều điểm quan trọng xoay quanh người đại điện pháp luật công ty, các nội dung về HĐQT và quyền lực của Tổng giám đốc... sẽ được ĐHĐCĐ bỏ phiếu thông qua.

- Tại Khoản 6, Điều 2 của Dự thảo, đại diện pháp luật của công ty ngoài Chủ tịch HĐQT, sẽ được bổ sung thêm một thành viên HĐQT do HĐQT bầu ra.

Điều lệ Coteccons sửa đổi: Đại diện pháp luật ngoài Chủ tịch sẽ có thêm thành viên do HĐQT bầu ra, giảm bớt quyền lực của Tổng giám đốc - Ảnh 1.

- Tại Khoản 3, Điều 13 về ĐHĐCĐ, HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo qui định của pháp luật; điều lệ mới bổ sung thêm trường hợp "số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số thành viên qui định tại điều lệ này".

- Dự thảo điều lệ bổ sung thêm Khoản 4, Điều 22, nêu Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục qui định trong 10 ngày kể từ khi gửi biên bản.

- Khoản 5, Điều 24 nói rằng thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách trong trường hợp cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên HĐQT.

- Điều 29 về tổ chức bộ máy quản lí thêm đoạn bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Tài chính (CFO) phải được thông qua bằng nghị quyết HĐQT.

Điều lệ Coteccons sửa đổi: Đại diện pháp luật ngoài Chủ tịch sẽ có thêm thành viên do HĐQT bầu ra, giảm bớt quyền lực của Tổng giám đốc - Ảnh 2.

- Khoản 3, Điều 31 qui định về trách nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc cũng có nhiều thay đổi làm giảm quyền lực của vị trí này. Theo đó, Tổng giám đốc từ việc có thể quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của HĐQT sẽ chỉ được quyết định trong pham vi được ủy quyền từ người đại diện pháp luật.

Điều lệ Coteccons sửa đổi: Đại diện pháp luật ngoài Chủ tịch sẽ có thêm thành viên do HĐQT bầu ra, giảm bớt quyền lực của Tổng giám đốc - Ảnh 3.

- Điều 32 về Thư kí công ty được thay bằng Người phụ trách quản trị công ty hỗ trợ hoạt động quản trị theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95...

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Coteccons (chiều 30/6 tới đây) sẽ quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng; thay thế là ông Bolat Duisenov từ Kusto Group và ông Henwig Guido H. Van Hove từ The8th. 

Đông A

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 28/11 - 2/12: Tiếp tục xu hướng hồi phục
Theo nhận định của công ty chứng khoán, mặc dù xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index đang có nhiều cơ hội thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 98x, và tích cực hơn là 1.00x.