Chứng khoán

Đề xuất HOSE phát triển thị trường cổ phiếu, HNX phát triển thị trường trái phiếu và chứng khoán phái sinh

14:50 | 17/09/2019

Chia sẻ

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) sẽ trở thành công mẹ mẹ của HNX và HOSE, mỗi sở đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau.

Dự thảo thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam - công ty mẹ của HNX và HOSE

Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo Quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange - VNX) được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH do Nhà nước sở hữu 100%, trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP HCM (HOSE). 

VNX sẽ trở thành công ty mẹ của HNX và HOSE, đặt trụ sở tại Hà Nội. 

HOSE

Theo dự thảo, Sở GDCK TP HCM (HOSE) sẽ chịu trách nhiệm phát triển thị trường cổ phiếu

Chức năng của VNX là xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận.

Tiếp đó, công ty thực hiện giám sát thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật, giám sát hoạt động của HNX và HOSE trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ. 

VNX cũng đảm nhiệm vai trò phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo HNX và HOSE tổ chức thực hiện.

Quản lý các thành viên giao dịch và làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

Công ty hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra VNX cũng đảm nhiệm hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán...

HNX phát triển thị trường trái phiếu và chứng khoán phái sinh, HOSE phát triển thị trường cổ phiếu

Hai công ty con của VNX được phân bổ các nhiệm vụ khác nhau. 

Cụ thể, HNX chịu trách nhiệm tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Chịu trách nhiệm giám sát và phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý. 

HOSE chịu trách nhiệm với thị trường giao dịch cổ phiếu và chứng khoán khác, phát triển sản phẩm, giám sát thị trường trong phạm vi phân công. 

Vốn điều lệ của VNX đến năm 2023 dự kiến đạt 3.000 tỉ đồng, trong đó HOSE là 2.000 tỉ đồng và HNX là 1.000 tỉ đồng. 

Triển khai phương án cổ phần hóa VNX sau năm 2023 

Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với VNX, xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở. Bộ quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy VNX, HOSE và HNX; ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật quy định niêm yết, giao dịch, quản lý thành viên, công bố thông tin, giám sát thị trường chứng khoán… 

Bộ Tài chính cũng có nhiệm vụ chỉ đạo VNX xây dựng phương án cổ phần hóa để báo cáo Thủ tướng triển khai thực hiện sau năm 2023. 

Về quan hệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SSC quản lý, giám sát hoạt động của VNX, HNX và HOSE theo quy định của Luật Chứng khoán. Chủ tịch SSC có ý kiến về nhận sự Chủ tịch HĐQT, TGĐ… điều lệ tổ chức hoạt động của VNX và các Sở. 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020. 

Đông A