Doanh nghiệp

Sabeco không phải nộp gần 2.500 tỉ đồng vào ngân sách?

09:51 | 01/01/2020

Chia sẻ

Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị rằng "Sabeco phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495,5 tỉ đồng".

Ngày 30/12, Ngày Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) cho biết đã nhận được Công văn 1624 của Kiểm toán Nhà nước liên quan về việc kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 của Sabeco.

Theo nội dung Công văn, Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị: Sabeco phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495,5 tỉ đồng tại Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Do đó, theo Kiểm toán Nhà nước, Sabeco không phải nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 nêu trên.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước cho biết Nhà nước đã bán đấu giá 53,59% cổ phần của Sabeco do Nhà nước sở hữu cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (Công ty con của ThaiBev).

Vì vậy, sau khi Nhà nước bán 53,59% cổ phần của Sabeco, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của ThaiBev và Sabeco liên quan đến việc nộp lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của Sabeco, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho ý kiến về hai vấn đề.

Một là, bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco có trình bày đầy đủ, rõ ràng về việc công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước để dự phòng nguồn cho nộp phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phát sinh từ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015.

Sabeco có nghĩa vụ tiếp tục phải nộp phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế phát sinh từ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015 để nhà đầu tư biết hay không.

Hai là, giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của nhà nước tại Sabeco có bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước hay không.

Trường hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra lại hồ sơ thoái vốn nhà nước tại Sabeco cho thấy giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của nhà nước tại Sabeco đã bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước thì Kiểm toán Nhà nước sẽ điều chỉnh giảm kiến nghị, không tiếp tục đề nghị công ty nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016.

Sau khi nhận được ý kiến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo, Kiêm toán Nhà nước chính thức thông báo điều chỉnh, bỏ kiến nghị “Sabeco phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495,5 tỉ đồng".

Thu Hoài