|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN lấy ý kiến sửa đổi quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC

08:50 | 06/05/2022
Chia sẻ
Dự thảo Thông tư về cơ bản kế thừa các quy định của Thông tư 18 và được chỉnh sửa để bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Về cơ bản, Dự thảo Thông tư kế thừa các quy định của Thông tư 18 và được chỉnh sửa để bao quát được các trường hợp phát sinh trong thực tế.

Theo đó, NHNN xem xét và quyết định tái cấp vốn khi tổ chức tín dụng (TCTD) theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP sở hữu trái phiếu đặc biệt.

Bên cạnh đó, trái phiếu đặc biệt tại bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn phải thuộc sở hữu hợp pháp của TCTD, đang được lưu ký tại Sở Giao dịch NHNN. Và không phải là trái phiếu đặc biệt đang trong quá trình thanh toán hoặc xem xét gia hạn thời hạn.

Về lãi suất tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt là lãi suất cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Nghị định số 53 của Chính phủ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn.

Lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn của khoản tái cấp vốn tại thời điểm khoản tái cấp vốn chuyển quá hạn. NHNN không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả của khoản tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.

Về hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn, dự thảo Thông tư tách thành hai điều quy định và chỉnh sửa cho rõ ràng và phù hợp với thực tế xử lý.

Để rút gọn quy trình xử lý, Dự thảo Thông tư không quy định Bảng kê trái phiếu đặc biệt trong hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn/ gia hạn vay tái cấp vốn của TCTD phải có xác nhận của VAMC. 

Trường hợp nhận được thông tin từ cơ quan có thẩm quyền hoặc qua công tác thanh tra, giám sát phát hiện TCTD cung cấp thông tin, số liệu không chính xác tại hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, NHNN không xem xét đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của TCTD trong thời gian một năm tiếp theo kể từ ngày có văn bản thông báo vi phạm.

Phương Nga