|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiệt điện Phả Lại vượt 45% kế hoạch lợi nhuận 2022

21:11 | 19/01/2023
Chia sẻ
Cả năm 2022, Nhiệt điện Phả Lại lãi sau thuế 372 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2021, song vẫn ở mức thấp trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.576 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng điện tăng 142% lên 829 triệu kWh, đồng thời giá bán điện bình quân cũng cao hơn quý IV/2021.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận 1.493 tỷ đồng, chiếm 95% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp còn 82 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gộp 143 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác, PPC lãi sau thuế 69 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 7 tỷ và là quý có kết quả thấp nhất trong năm.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của PPC đạt 5.115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 403 tỷ, lần lượt tăng 32% và tăng 128% so với năm 2021. Với kết quả này, PPC đã thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và vượt 45% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

 Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PPC tăng mạnh so với năm 2021 nhưng vẫn ở mức thấp trong vòng một thập kỷ. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty). 

(Nguồn: BCTC quý IV/2022 của PPC).

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của PPC vào mức 5.643 tỷ đồng, tăng 195 tỷ so với đầu năm. Trong đó, khoảng 2.498 tỷ đồng, tức 44% tổng tài sản là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác. Bên cạnh đó,các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến 157% lên 2.051 tỷ đồng. 

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng giảm gần 1.000 tỷ đồng còn 110 tỷ đồng tại cuối tháng 12/2022. Năm 2022, lãi từ tiền gửi, tiền cho vay đem về cho PPC hơn 28 tỷ đồng, trong khi năm 2021 là 70 tỷ.

Về nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả đến từ phải trả người bán ngắn hạn, công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính tại ngày cuối năm 2022. Vốn chủ sở hữu cuối là 5.040 tỷ đồng tại cùng thời điểm, trong đó vốn góp là 3.262 tỷ đồng, hơn 1.155 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và 402 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng