Doanh nghiệp

Ngày 28/8, Kido chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 16%

16:01 | 07/08/2020

Chia sẻ

Ước tính Kido sẽ chi ra khoảng 329 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Tập đoàn Kido (Mã: KDC) đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019, tỉ lệ 16% bằng tiền mặt (1.600 đồng/cp).

Ngày đăng kí cuối cùng là ngày 28/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/7. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/9.

Với hơn gần 205,7 triệu cổ phiếu, ước tính Kido sẽ chi ra khoảng 329 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó thì khoản chi cổ tức sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 (1.411 tỉ đồng). Sau khi phân bổ trả cổ tức, trích các quĩ, thù lao HĐQT và Ban điều hành thì lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 1.070 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, công ty đạt 3.683 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kì năm 2019 nhờ mức tăng trưởng mạnh của ngành dầu. Hiện doanh thu từ ngành dầu đang chiếm 81% doanh thu toàn Tập đoàn, ngành lạnh chiếm 18% và các ngành khác chiếm 1%.

Bằng việc cắt giảm các chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế tăng 14% lên 130 tỉ đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 8.234 tỉ đồng doanh thu thuần, 330 tỉ đồng lãi trước thuế. Sau nửa năm, Kido đã thực hiện được 45% mục tiêu doanh thu và 55% lợi nhuận cả năm.

Hoàng Kiều