Thời sự

Ngân sách Nhà nước bội thu gần 40 nghìn tỉ đồng 10 tháng đầu năm

18:20 | 29/10/2019

Chia sẻ

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỉ đồng, bằng 80,3% dự toán năm. Trong khi đó tổng chi ngân sách ước tính 1.093,8 nghìn tỉ đồng, bằng 67% dự toán năm.

Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách Nhà nước duy trì ổn định.

Theo đó, có 6/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ khá, 3/12 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh tiến độ vẫn chậm và thấp hơn mức bình quân chung.

ngan sach

10 tháng đầu năm 2019, ngân sách Nhà nước bội thu gần 40 nghìn tỉ đồng. Ảnh minh họa.

Chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10 ước tính đạt 1.133,6 nghìn tỉ đồng, bằng 80,3% dự toán năm. 

Trong đó thu nội địa 908,1 nghìn tỉ đồng, bằng 77,4%; thu từ dầu thô 45 nghìn tỉ đồng, bằng 100,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 176,9 nghìn tỉ đồng, bằng 93,5%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 121,5 nghìn tỉ đồng, bằng 68,4% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 152,3 nghìn tỉ đồng, bằng 71,3%.

Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 175,6 nghìn tỉ đồng, bằng 72,7%; thu thuế thu nhập cá nhân 87,3 nghìn tỉ đồng, bằng 77,1%. Thu thuế bảo vệ môi trường 44,9 nghìn tỉ đồng, bằng 65,1%; thu tiền sử dụng đất 99 nghìn tỉ đồng, bằng 109,9%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2019 ước tính đạt 1.093,8 nghìn tỉ đồng, bằng 67% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 774,9 nghìn tỉ đồng, bằng 77,5%; chi đầu tư phát triển 208,6 nghìn tỉ đồng, bằng 48,6%; chi trả nợ lãi 86,9 nghìn tỉ đồng, bằng 69,6%.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2019, ngân sách nhà nước bội thu 39,8 nghìn tỉ đồng.

K.Hà