Thời sự

Khánh Hòa đặt mục tiêu hút 2,9 - 3,1 tỉ USD vốn FDI từ nay đến 2025

17:51 | 04/09/2020

Chia sẻ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó đặt mục tiêu từ năm 2020 – 2025 vốn FDI cấp mới đạt 2,9 - 3,1 tỉ USD

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,9 - 3.1 tỉ USD vốn đầu tư cấp mới; thực hiện giải ngân 2,8 - 2,9 tỉ USD.

Giai đoạn 2026 – 2030, vốn đầu tư cấp mới từ 4,4 - 4,7 tỉ USD; thực hiện giải ngân 3,4 - 4 tỉ USD.

Khánh Hòa đặt mục tiêu từ năm 2020 – 2025 vốn FDI cấp mới đạt 2.900 - 3.100 triệu USD - Ảnh 1.

Khu kinh tế Vân Phong được kì vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. (Ảnh: Khải An)

Bên cạnh đó, tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao đạt 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2019.

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu, tỉ lệ nội địa hóa đạt mức 30% vào năm 2025 và đạt mức 50% vào năm 2030. T lệ lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt mức 85% vào năm 2025 và đạt mức 90% vào năm 2030.

Đến năm 2030, mỗi nhóm ngành đột phá, trụ cột của tỉnh thu hút được từ 2 - 3 dự án đầu tư nước ngoài có qui mô lớn, trọng tâm là du lịch, công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao…

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch số 193-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài theo lĩnh vực chuyên ngành và địa bàn quản ; tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành, địa phương; định tổng hợp tình hình trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng qui định.

Khải An