|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh thu hoạt động tài chính của Nam Long tăng mạnh trong quý cuối năm 2022

07:56 | 30/01/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, doanh thu hoạt động tài chính của Nam Long ghi nhận gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lãi tiền gửi, cho vay gần bằng ba quý đầu năm.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.629 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. So với quý IV/2021, lợi nhuận gộp của Nam Long đã giảm 47%, đạt 814 tỷ đồng nhưng biên lợi nhuận gộp tăng 15 điểm % lên 50%.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính 307 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ bởi ghi nhận khoản lãi từ thanh lý khoản đầu tư 244 tỷ đồng và khoản lãi tiền gửi, cho vay gần bằng của ba quý đầu năm 2022.

Nguồn: BCTC của Nam Long.

Bên cạnh đó, các chi phí bán hàng 186 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 199 tỷ đồng lần lượt giảm 51% và 10% so với quý IV/2021.

Doanh nghiệp cũng có lãi 22 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết so với khoản lỗ 4 tỷ đồng ở cùng kỳ. Nên quý IV/2022, Nam Long ghi nhận lợi nhuận trước thuế 705 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi ròng tăng 21%, đạt 437 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 4.339 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước nhưng lợi nhuận gộp cả năm vẫn tăng 11%, đạt 1.983 tỷ đồng. .

Trong năm, doanh nghiệp ghi nhận sự tăng mạnh của nhiều loại chi phí như chi phí tài chính 199 tỷ đồng, tăng 77%; chi phí bán hàng 511 tỷ đồng, tăng 23% và chi phí quản lý doanh nghiệp 644 tỷ đồng, tăng 11%.

Công ty cũng không ghi nhận lãi từ đánh giá lại hoạt động đầu tư 400 tỷ đồng và lãi từ giao dịch mua giá rẻ 423 tỷ đồng như trong năm 2021.

Nên năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng 556 tỷ đồng, giảm 48% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.339 đồng.

Năm 2022, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng và lãi ròng 1.206 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 61% chỉ tiêu doanh thu và 46% kế hoạch lãi ròng.

 Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI iBoard.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của Nam Long đạt 27.088 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn ở mức 4.761 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận 14.828 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 85% so với đầu năm, lên 3.570 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.310 tỷ đồng) và trả trước cho người bán ngắn hạn (1.232 tỷ đồng).

Doanh nghiệp cũng đã tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết lên 2.034 tỷ đồng so với 804 tỷ đồng ở đầu năm.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2022, Nam Long có 13.773 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 36,5% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn là 3.271 tỷ đồng, tăng 33%.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp ghi nhận 5.179 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn 1.804 tỷ đồng và vay dài hạn 3.375 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối quý IV/2022, ghi nhận 13.315 tỷ đồng, gồm 2.493 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,03 lần.

Năm 2022, Nam Long ghi nhận lưu chuyển tiền thuần đạt 662 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm 255 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (1.481 tỷ đồng) và tồn kho (490 tỷ đồng). 

Dòng tiền đầu tư âm 547 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính 1.434 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành chi trả 2.021 tỷ đồng nợ gốc vay đồng thời đi vay 3.595 tỷ đồng trong năm 2022.

Đăng Nguyên