|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đề xuất bãi bỏ 6 Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

16:24 | 10/01/2024
Chia sẻ
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

1. Thông tư số 120/2016/TT-BTC ngày 14/7/2016 của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam. 

2. Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 

3. Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. 

4. Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. 

5. Thông tư số 26/2012/TT-BTC ngày 23/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 19/05/2015 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. 

Đối với chi phí hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương áp dụng như đối với các chi phí đối với hoạt động bảo lãnh trái phiếu Chính phủ. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Khánh Linh