|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán VPS đặt kế hoạch lãi kỷ lục 1.500 tỷ đồng

11:45 | 05/04/2024
Chia sẻ
Công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 có lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện 2023. Bên cạnh đó, VPS dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn lên gần 5.900 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chứng khoán VPS dự kiến năm nay thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, mở rộng mạng lưới khách hàng, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới, giải pháp quản trị rủi ro...

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện 2023. Nếu hoàn thành, đây sẽ là con số lợi nhuận cao kỷ lục của đơn vị này.

VPS đặt kế hoạch lãi năm 2024 tăng 20%. Nguồn: X.N tổng hợp.

VPS có kế hoạch tăng vốn điều lệ qua phát hành cho cổ đông hiện hữu 18,8 triệu cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ tăng từ 5.700 tỷ đồng hiện tại lên 5.888 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Số tiền huy động hơn 188 tỷ đồng sẽ dùng bổ sung vốn điều lệ, tăng năng lực tài chính.

Mặt khác, ban lãnh đạo trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Trong đó, công ty dự kiến trả cổ tức đối với 50 triệu cp ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 với tỷ lệ 6%, tương đương với 30 tỷ đồng.

Song song đó, VPS dự kiến trả cổ tức đối với 203 triệu cp ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018, cùng với tỷ lệ 6%, tương đương 121,8 tỷ đồng.

Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông phổ thông. Lợi nhuận năm 2023 sau khi trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn lại 508 tỷ đồng.

Năm 2023, VPS tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới chứng khoán trong nước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 667 tỷ đồng, giảm 17% so với 2022. Ban lãnh đạo trình cổ đông thông qua mức thù lao đã chi cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023 là 408 tỷ đồng. Năm 2024, mức thù lao dự kiến cho thành viên hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng và thành viên ban kiểm soát là 3 triệu đồng/người/tháng.

VPS còn trình thông qua việc chủ tịch hội đồng quản kiêm nhiệm tổng giám đốc , điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%.

Xuân Nghĩa