|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán VPS đặt kế hoạch lãi 2023 giảm 21%, dự kiến phát hành gần 19 triệu cổ phần để tăng vốn

11:32 | 06/04/2023
Chia sẻ
Chứng khoán VPS vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay giảm  21% so với năm 2022.

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu lợi nhuận 800 tỷ đồng năm 2023

Trong năm 2023, CTCP Chứng khoán VPS  đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 800 tỷ đồng, giảm 21% so với năm ngoái. Trong năm 2022, công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.012 tỷ đồng, thực hiện 84,3% kế hoạch đề ra.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Chứng khoán VPS. (Nguồn: VPS).

Chứng khoán VPS dự chi 152 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông ưu đãi

Về phương án chia cổ tức năm 2022, Chứng khoán VPS sẽ trình đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức cho các cổ đông phổ thông của VPS và trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi phát hành năm 2017 và 2018.

Cụ thể, VPS dự trả cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 với tỷ lệ 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo cam kết với các cổ đông. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là 30 tỷ đồng và cách thức chi trả thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Đồng thời, VPS dự trả cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 với tỷ lệ 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo cam kết với các cổ đông. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là 121,8 tỷ đồng và cách thức chi trả thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VPS. (Nguồn: VPS).

Cũng trong đại hội lần này, để bổ sung vốn điều lệ và tăng cường năng lực tài chính của công ty, VPS sẽ trình đại hội cổ đông phương án phát hành gần 18,85 triệu cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên dự kiến 5.888 tỷ đồng (tăng thêm 188,5 tỷ đồng).

Đối tượng phát hành là cổ đông phổ thông hiện hữu với tỷ lệ 16,82 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông sở hữu 16,82 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 1 cổ phần phát hành thêm). Ngoài ra, cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được sử dụng từ toàn bộ số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và một phần quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. Thời gian thực hiện theo quyết định của HĐQT. 

Về kết quả kinh doanh, tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản VPS đạt trên 20.225 tỷ đồng (giảm 24,7% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng (tăng trên 1,5% so với năm 2021), vốn chủ sở hữu đạt hơn 8.475 tỷ đồng (tăng trên 8,4% so với năm 2021). Ngoài ra, VPS tiếp tục là công ty chứng khoán đứng đầu về thị phần giao dịch cổ phiếu và phái sinh trên các sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

Diệu Nhi