Doanh nghiệp

Bột giặt LIX lãi trước thuế 45 tỷ đồng trong quý I, tăng trưởng 17%

15:07 | 12/04/2018

Chia sẻ

Trong năm 2018, Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu 2.222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả 30% cho các cổ đông.

CTCP Bột giặt LIX (Mã: LIX) vừa báo kết quả kinh doanh quý I/2018 với doanh thu 550 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh quý II với doanh thu 570 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 53 tỷ đồng.

Trong năm 2018, LIX đặt mục tiêu doanh thu 2.222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả 30% cho các cổ đông.

Năm 2017, với khoản lãi sau thuế gần 148 tỷ đồng, Công ty thực hiện chia cổ tức bằng tiền 32% cho các cổ đông, trong đó 20% đã được thực hiện vào ngày 1/12/2017, cổ tức năm 2017 còn lại là 12%.

Đông A