Tài chính

BIDV kế hoạch lãi trước thuế 10.500 tỉ đồng, tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019

19:52 | 17/04/2019

Chia sẻ

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.500 tỉ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 6%, tương đương năm 2018.

Tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), năm 2019, BIDV sẽ duy trì tăng trưởng quy mô gắn liền với chất lượng đồng thời nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt làchất lượng tín dụng.

Ngân hàng sẽ tăng cường các biện pháp thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu nội bảng, nợ ngoại bảng, nợ đã bán cho Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) và tất toán sớm toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.

Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông kế hoạch dư nợ tín dụng 12%; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, phấn đấu tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Qua đó, ngân hàng mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.500 tỉ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm 2018. Dự kiến cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương đương 2018.

BIDV kế hoạch lãi trước thuế 10.500 tỉ đồng, tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2019 của BIDV.

Ngân hàng tập trung thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tài chính và thực hiện các biện pháp tăng vốn khác như phát hành trái phiếu cấp 2, tăng vốn từ nguồn thặng dư phát hành thêm cổ phần và tăng vốn từ nguồn nội lực của BIDV và gia tăng mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II.

Tiếp tục phương án tăng vốn điều lệ

Liên quan đến việc phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, trong năm 2018, BIDV đã báo cáo, giải trình bổ sung với các cơ quan quản lý để xem xét phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành.

Do đó tại đại hội 2019 sắp tới, BIDV trình cổ đông phê duyệt BIDV tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Với mức độ thực hiện các cấu phần tăng vốn nêu trên trong năm 2018, trên cơ sở ý kiến của NHNN, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 được đánh giá như sau:

BIDV kế hoạch lãi trước thuế 10.500 tỉ đồng, tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019 - Ảnh 2.

(Nguồn: BIDV)

Kết thúc năm 2018, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.472 tỉ đồng, tăng 9,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.541 tỉ đồng, tăng 8,6%.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của BIDV đạt 1,31 triệu tỉ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 0,99 triệu tỉ đồng, tăng 14,1%. Số dư tiền gửi khách hàng cũng đạt 0,99 triệu tỉ, tăng 15%.

Bên cạnh đó, BIDV cũng trình cổ đông phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm2019 tối đa ở mức 0,41% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019.

Minh Anh