|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Áp lực giá vốn và chi phí bán hàng, lợi nhuận quý IV/2022 của Sữa Quốc tế (IDP) giảm 41%

15:59 | 01/02/2023
Chia sẻ
Giá vốn, chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của Sữa Quốc tế (IDP) giảm 41% xuống 166 tỷ đồng.

CTCP Sữa Quốc Tế (Mã: IDP) công bố BCTC quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.672 tỷ đồng tăng 37%. Giá vốn bán hàng tăng 53% khiến biên lãi gộp co lại, giảm từ 45% xuống 39%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính, chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với quý IV/2022. Đặc biệt, chi phí bán hàng tăng tới 146% lên 479 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế IDP đạt 166 tỷ đồng giảm 41% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận 6.086 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 27%, lợi nhuận sau thuế là 810 tỷ đồng giảm 2% so với năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cả năm đạt 13.750 đồng. 

Năm 2022, IDP đề ra mục tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 452 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt 11% kế hoạch doanh thu, 79% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của công ty đạt 3.834 tỷ đồng tăng 29% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi ngân hàng khoảng 1.298 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản.

Hàng tồn kho khoảng 390 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, tăng 14% so với đầu năm, phần lớn là nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng mua đang đi trên đường.

Cuối quý IV/2022, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 173% lên 954 tỷ đồng, chủ yếu từ việc tăng khoản tạm ứng cho nhân viên khoảng 507 tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra, tài sản xây dựng dở dang dài hạn của IDP cũng tăng 355 tỷ đồng so với đầu năm lên 372 tỷ đồng. Trong 2022, IDP có kế hoạch đầu tư cho dự án CTCP Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, tại ngày 31/12/2022, IDP có tổng nợ phải trả là 2.027 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.978 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay của công ty đạt 792 tỷ đồng. Năm 2022, công ty phải trả gần 28 tỷ đồng lãi vay.

Cuối quý IV/2022, vốn chủ sở hữu của IDP ghi nhận gần 1.807 tỷ đồng bao gồm 937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh