Doanh nghiệp

9 tháng, lợi nhuận Genco3 tăng 76% cùng kì

16:41 | 04/11/2019

Chia sẻ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III của Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3 – Mã: PGV), Tổng công ty đã không còn lỗ như cùng kì năm trước nhờ chênh lệch giữa giá vốn và giá bán điện tăng.

Doanh thu trong quí III/2019 của Tổng công ty tăng 17% so với cùng kì năm trước lên mức 10.442 tỉ đồng. Nhờ chênh lệch giữa giá bán và giá vốn được nới rộng, lợi nhuận gộp tăng đến 61% lên mức 1.315 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,1% cùng kì năm trước lên mức 12,6% trong quí này.

Trong kì, hoạt động tài chính không có nhiều thay đổi; lợi nhuận từ các công ty liên doanh doanh, liên kết giảm 90% xuống còn 17 tỉ đồng; bù lại, chi phí quản lí của Tổng công ty đã giảm 34% xuống mức 120 tỉ đồng.

Theo đó, Genco 3 ghi nhận mức lãi trước thuế 130 tỉ đồng, cải thiện so với mức lỗ 233 tỉ đồng trong cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 72 tỉ đồng so với mức lỗ 148 tỉ đồng cùng kì năm trước.

Báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, Genco3 cho biết các nhà máy Công ty quản lý vận hành ổn định; sản lượng điện sản xuất toàn Tổng Công ty đạt 25,78 tỷ kWh tăng 3,41% so với cùng kỳ năm 2018.

genco3

Nguồn: BCTC hợp nhất quí III Genco3

Sau 9 tháng, Genco3 đạt tổng doanh thu 32.882 tỉ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận gộp đạt 3.886 tỉ đồng, chỉ tăng 5,2% cùng kì năm trước.

Nhờ hoạt động tài chính ghi nhận dương 256 tỉ đồng so với cùng kì năm trước đã giúp lợi nhuận trước thuế Tổng công ty tăng 108,5% lên 665 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận 472 tỉ đồng, tăng 76%.

Năm 2019, Genco3 đặt mục tiêu 42.550 tỉ đồng doanh thu và 409 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng, Genco3 đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt 62,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 3 tháng cuối năm, Genco3 đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất toàn Công ty dự kiến là 8.260 triệu kWh; trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 7.657 triệu kWh, các công ty 603 triệu kWh.

Tại ngày 30/9, tổng nguồn vốn Genco3 ghi nhận 75.827 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn của Genco3 cũng giảm tương ứng xuống còn 53.228 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.650 tỉ đồng.


Huy Nguyên