Doanh nghiệp

UBTVQH kiến nghị điều chỉnh giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 5%.

17:24 | 21/05/2020

Chia sẻ

Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị điều chỉnh tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 5%.

Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Một trong những nội dung quan trọng của qui định về khung quản trị doanh nghiệp liên quan đến quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần đại chúng đó chính là qui định về tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông.

Đây cũng chính là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm khi Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật từ kì họp cuối năm 2019. Chính phủ từng đề nghị giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 3% để thực hiện quyền cử đại diện ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và các quyền khác qui định tại luật doanh nghiệp.

Tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chỉ rõ, việc qui định cổ đông có tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông thấp hơn là nhằm bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số và nhóm cổ đông trong doanh nghiệp. Việc quy định theo hướng trên cũng sẽ góp phần quan trọng trong thu hút các nguồn lực đầu tư vào doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, để phù hợp và thống nhất với khái niệm cổ đông lớn theo qui định trong Luật Chứng khoán, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp lí của các cổ đông thiểu số, nhóm cổ đông trong doanh nghiệp.

Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh sự thay đổi quá lớn; phù hợp với thực trạng quản trị và bối cảnh của nước ta, tương thích với mức tỉ lệ phổ biến ở nhiều nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu, điều chỉnh tỉ lệ sở hữu cổ phần phổ thông từ 10% xuống 5%.HoàngTrung