Doanh nghiệp

Transerco, Handico và UDIC, 3 Tổng công ty của Hà Nội trong danh sách cổ phần hóa đến hết năm 2020

11:02 | 16/08/2019

Chia sẻ

Danh sách chỉ đạo cổ phần hóa đến hết năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ không có tên Hanoi Tourist, một Tổng công ty khác thuộc TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến đến năm 2020.

Trong đó, danh sách các doanh nghiệp thuộc TP Hà Nội nhà nước sở hữu từ 50% - 65% vốn gồm 11 cái tên: ba Tổng công ty - Vận tải Hà Nội (Transerco), Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico), Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC); và 8 Công ty TNHH MTV - Môi trường Đô thị Hà Nội, Nước sạch Hà Đông, Công viên Cây xanh Hà Nội, Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội, Nước sạch Hà Nội và Thoát nước Hà Nội đều trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công cộng.

201907170832SAha-noi-co-them-tuyen-buyt-den-aeon-mall-1

Transerco nằm trong danh sách các doanh nghiệp cổ phần hóa của Hà Nội đến hết năm 2020

Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội thuộc nhóm cổ phần hóa, nhà nước sở hữu dưới 50% cổ phần. 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hanoi Tourist cũng chính là doanh nghiệp công bố thông tin không đầy đủ nhất trong số 4 Tổng công ty của Hà Nội. 

DNNN này chỉ công bố 3/9 loại báo cáo phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, thiếu các báo cáo quan trọng như kế hoạch SXKD, kết quả SXKD 3 năm gần nhất, BCTC năm và công bố thông tin bất thường… 

Ngược lại, TCT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) chấp hành công bố tất cả các báo cáo. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác.

Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

Đông A