Hàng hóa

Tiếp nhận hồ sơ rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

20:22 | 20/10/2021

Chia sẻ

Các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00. 

Thời gian gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ là 30 tháng kể từ ngày 7/3/2020 – 6/9/2022 (nếu không gia hạn).

Cụ thể các mức thuế áp dụng, từ 7/3/2020-6/3/2021 mức thuế tự vệ là 1.050.662 đồng/tấn; từ 7/3/2021-6/3/2022 là 1.029.219 đồng/tấn; từ 7/3/2022-6/9/2022 là 1.007.778 đồng/tấn; từ 7/9/2022 trở đi 0 đồng/tấn.

Cục PVTM đề nghị các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 19/11.

H.Mĩ