Hàng hóa

Phương thức xúc tiến thương mại quả nhãn và sản phẩm nhãn tại Hàn Quốc

07:14 | 15/10/2020

Chia sẻ

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp tài liệu phân tích về sản phẩm nhãn của Việt Nam tại Hàn Quốc và cách tiếp cận.

Chi tiết tài liệu phân tích về sản phẩm nhãn của Việt Nam tại Hàn Quốc và cách tiếp cận

Ánh Dương