|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nông nghiệp Trung An và Tổng Giám đốc bị xử phạt vì nhiều vi phạm công bố thông tin, giao dịch nội bộ

21:45 | 03/10/2023
Chia sẻ
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An vừa bị phạt gần 500 triệu đồng do có 7 hành vi vi phạm các quy định liên quan đến thị trường chứng khoán. Đồng thời, Tổng Giám đốc của công ty này cũng bị phạt gần 100 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.

Ngày 29/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 487,5 triệu đồng đối với Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An(Mã: TAR) do 7 vi phạm liên quan đến thị trường chứng khoán. Trong khi đó, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc của Trung An bị phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.

Cụ thể, Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An có 5 vi phạm bị phạt tiền và hai vi phạm khác.

Với vi phạm hành chính, thứ nhất, Trung An bị phạt tiền 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Tại báo cáo thường niên năm 2020, 2021, 2022, Trung An công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty và của HNX ghi nhận ông Phạm Thái Bình không nắm giữ chức vụ tại các tổ chức khác. Tuy nhiên tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022 ghi nhận ông Phạm Thái Bình nắm giữ chức vụ tại các công ty con và công ty liên kết.

Thứ hai, công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo thành viên ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định.

Thứ ba, UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do Trung An không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, doanh nghiệp ngành gạo này này không công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022; thông tin về việc về việc vay, cho vay với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc BCTC hợp nhất bán niên gần nhất được soát xét; không công bố thông tin về ứng cử viên ban kiểm soát (ông Đinh Xuân Hùng) 10 ngày trước khi diễn ra ĐHĐCĐ năm 2022; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với một số tài liệu khác.

Thứ tư, công ty bị phạt tiền 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo BCTC kiểm toán năm 2020, 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022, công ty có các giao dịch với các bên liên quan là CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang - công ty con do ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch HĐQT và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ do bà Nguyễn Lê Bảo Trang là thành viên HĐQT độc lập của Trung An và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ).

Trong đó, có một số giao dịch không được nêu trong báo cáo tình hình quản trị công ty, một số giao dịch không được thuyết minh tại BCTC kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không liệt kê Nghị quyết HĐQT số 02/2022/TAR/NQ-HĐQT.

Cuối cùng, UBCKNN phạt Trung An 30 triệu đồng với hai vi phạm lỗi vi phạm không xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát và không quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Tổng số tiền phạt hành chính đối với loạt vi phạm trên là 487,5 triệu đồng.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An. (Ảnh: TAR).

Đồng thời, Trung An cũng bị cảnh cáo theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin do công bố sai lệch.

Tại báo cáo thường niên năm 2022 của Trung An ghi nhận bà Nguyễn Lê Bảo Trang, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không nắm giữ chức vụ tại các tổ chức khác. Tuy nhiên theo thông tin tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Nguyễn Lê Bảo Trang là Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ. Công ty cung cấp phiếu biểu quyết của 32 cổ đông, trong đó có 31 phiếu hợp lệ, tương ứng 31,4 triệu cổ phần, tuy nhiên tại biên bản kiểm phiếu và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ghi nhận số cổ phiếu tham gia biểu quyết là 31,5 triệu cổ phần.

Với vi phạm này, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin.

Về phần vi phạm hành chính đối của ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc của Trung An đã thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận.

Theo BCTC kiểm toán năm 2020, 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, 2022, Trung An có các giao dịch với các bên liên quan là Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Thơ, tuy nhiên các giao dịch này đều chưa được HĐQT chấp thuận.

Lai Phong