|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Manulife vượt qua Prudential, Dai-ichi, Bảo Việt dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới nửa đầu năm 2022

15:45 | 16/08/2022
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm, Manulife đã vượt qua các ông lớn bảo hiểm nhân thọ khác để trở thành công ty có doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới cao nhất với 4.685 tỷ đồng.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6%.Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 25.111 tỷ đồng giảm 2,3 % so với cùng kỳ năm trước. 

Manulife dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới với 4.685 tỷ đồng, Prudential với 4.490 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 3.322 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 2.678 tỷ đồng và MB Ageas với 2.197 tỷ đồng.

Xét về các sản phẩm, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,5%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,6%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,4%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,0%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,52%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,48%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,006%

 (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV)

Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu về doanh thu và thị phần trong số các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 16.222 tỷ đồng, chiếm 19,2% thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường. Manulife ở vị trí thứ hai với doanh thu 15.345 tỷ đồng và chiếm 18,17% thị phần.

 (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV)

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,4%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1,49 triệu hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 64,13% giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 40,6% giảm 32,8%).

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 23,5% tăng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,6% giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 1,1% giảm 75,6% so với cùng kỳ năm ngoái;

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 9,18%, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,0003%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,04%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 9,1%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.327.760 hợp đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (25,3%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả là 18.850 tỷ đồng, tăng 30,2% với cùng kỳ năm trước.

Huyen Vi