|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng 6 tháng của Tập đoàn F.I.T 'bốc hơi' 97% sau soát xét

15:25 | 28/08/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn F.I.T chỉ còn 7 tỷ đồng sau kiểm toán do việc điều chỉnh lại các bút toán liên quan đến việc hợp nhất công ty CTCP Cap Padaran Mũi Dinh.

CTCP Tập đoàn F.I.T (Mã: FIT) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện với lợi nhuận sau thuế còn 33 tỷ đồng, giảm 87% so với báo cáo tự lập. Lợi nhuận ròng đạt 7 tỷ sau soát xét.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của công ty.

So với báo cáo đã kiểm toán, khoản mục thay đổi nhiều nhất là doanh thu từ hoạt động tài chính khi chỉ ghi nhận 94 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập là 323 tỷ.

Tập đoàn F.I.T giải trình, nguyên nhân thay đổi là do điều chỉnh lại các bút toán liên quan đến việc hợp nhất công ty con đối với khoản đầu tư vào CTCP Cap Padaran Mũi Dinh. Trên báo cáo tự lập ghi nhận 224 tỷ đồng lợi nhuận từ hợp nhất công ty con này, còn theo kiểm toán không ghi nhận.

F.I.T cho biết tại thời điểm 4/1/2023, công ty đã tăng phần vốn đầu tư vào CTCP Cap Padaran Mũi Dinh thông qua công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản F.I.T để gián tiếp tăng tỷ lệ biểu quyết của Tập đoàn vào Công ty Cap Padaran Mũi Dinh từ 50% lên 50,82%. Tại ngày 4/1, công ty này đã chính thức trở thành công ty con cấp hai của Tập đoàn F.I.T.

Tập đoàn cũng đã ghi nhận khoản đầu tư vào Cap Padaran Mũi Dinh tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I và II/2023. Tuy nhiên cuối tháng 7, Công ty Đầu tư Bất động sản F.I.T đã ban hành Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần do Cap Padaran Mũi Dinh phát hành. Do đó dẫn tới sự thay đổi trên báo cáo soát xét bán niên 2023 của Tập đoàn F.I.T. Đến hiện tại, Cap Padaran Mũi Dinh vẫn là công ty liên kết của Tập đoàn.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý II/2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của Tập đoàn F.I.T còn 7.280 tỷ đồng, giảm 567 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do sự thay đổi trong các khoản mục phải thu ngắn hạn (giảm 158 tỷ), tài sản dở dang dài hạn (giảm 909 tỷ), đầu tư tài chính dài hạn (tăng 534 tỷ).

 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ ghi nhận 229 tỷ đồng tại ngày 30/6 theo báo soát xét, còn số trên báo cáo tự lập alf 1.138 tỷ đồng. (Nguồn: Thuyết minh BCTC soát xét bán niên 2023).

Còn phía nguồn vốn, do sự thay đổi trong kết quả 6 tháng đầu năm 2023 so với tự lập khiến vốn chủ sở hữu thay đổi, còn 5.897 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Minh Hằng