Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Áo

05:19 | 20/02/2020

Chia sẻ

Việt Nam và Áo mong muốn kí kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế, đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Áo - Ảnh 1.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Áo. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Áo

Thời gian kí kết: 2/6/2008

Nơi kí kết: Viên, Áo.

Việt Nam và Áo mong muốn kí kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế, đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Phạm vi áp dụng 

Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước kí kết.

Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định

1. Hiệp định này sẽ áp dụng cho các loại thuế do một Nước kí kết, hoặc một cơ quan chính quyền cơ sở, hoặc chính quyền địa phương của Nước đó đánh vào thu nhập và vào tài sản, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào. 

2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, tổng tài sản hoặc những phần của thu nhập hoặc tài sản, bao gồm cả các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các khoản thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do doanh nghiệp trả, cũng như các khoản thuế đánh vào trị giá tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh trên thu nhập và tài sản. 

3. Các loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này cụ thể là

Tại Áo

- Thuế thu nhập.

- Thuế công ty.

- Thuế đất.

- Thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp và lâm nghiệp.

- Thuế đánh trên giá trị của đất bỏ hoang.

Tại Việt Nam

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (Bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài).

4. Hiệp định cũng sẽ áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự, hay về căn bản giống như các loại thuế được ban hành sau ngày kí kết Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của các Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng trong các luật thuế của từng Nước.

Qui định về không phân biệt đối xử theo Hiệp định

1. Các đối tượng mang quốc tịch của một Nước kí kết sẽ không phải chịu bất kì hình thức thuế nào tại Nước kí kết kia, hay bất kì yêu cầu nào liên quan đến hình thức thuế đó, hoặc nặng hơn hình thức thuế và các yêu cầu liên quan hiện có thể áp dụng cho các đối tượng mang quốc tịch của Nước kia, trong cùng những hoàn cảnh như nhau, đặc biệt là khi tính đến nơi cư trú.

2. Hình thức thuế áp dụng đối với một cơ sở thường trú của một doanh nghiệp một Nước kí kết có tại một Nước kí kết kia, sẽ không kém thuận lợi hơn tại Nước kia so với hình thức thuế áp dụng cho các doanh nghiệp của Nước kia cùng tiến hành các hoạt động tương tự.  

3. Bất kì một khoản nợ nào của một doanh nghiệp của một Nước kí kết trả cho một đối tượng cư trú của Nước kí kết kia trong khi xác định tài sản chịu thuế của doanh nghiệp đó sẽ được phép tính vào chi phí, theo cùng các điều kiện như là các khoản nợ trả cho đối tượng cư trú của Nước thứ nhất. 

4. Các doanh nghiệp của một Nước kí kết có vốn do đối tượng cư trú của Nước kí kết kia sở hữu, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, sẽ không phải chịu tại Nước thứ nhất bất kì hình thức thuế hoặc yêu cầu liên quan đến hình thức thuế đó.

5. Những qui định của Điều này sẽ chỉ áp dụng đối với các loại thuế chịu sự điều chỉnh của Hiệp định này. 

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Áo

Phùng Nguyệt