Hàng hóa

Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

00:20 | 19/02/2020

Chia sẻ

Việt Nam và Trung Quốc nhận thấy rằng việc khuyến khích, bảo hộ và tạo những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của các nhà đầu tư một nước, trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm mục đích phát triển sự hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư - Ảnh 1.

Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Thời gian kí kết: 2/12/1992.

Địa điểm kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc nhận thấy rằng việc khuyến khích, bảo hộ và tạo những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư của các nhà đầu tư một nước, trên lãnh thổ của nước kia trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm mục đích phát triển sự hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Không nước nào được tước đoạt quyền sở hữu, quốc hữu hoá, hoặc có các biện pháp tương tự đối với những đầu tư của các nhà đầu tư nước kia trên lãnh thổ của mình, trừ trường hợp có những điều kiện sau:

- Vì lợi ích công cộng.

- Theo thủ tục pháp luật trong nước.

- Không phân biệt đối xử.

- Phải bồi thường. 

Khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Mỗi nước sẽ khuyến khích các nhà đầu tư của nước kia đầu tư trên lãnh thổ của mình, chấp nhận những đầu tư đó phù hợp với luật và qui định của mình. 

Mỗi nước sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để làm visa, cấp giấy phép hoạt động cho công dân của nước kia trên lãnh thổ của mình, đối với những hoạt động liên quan đến đầu tư đó.

Đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc 

Những đầu tư và các hoạt động liên quan đến đầu tư của các nhà đầu tư mỗi Bên kí kết sẽ được đối xử công bằng, thỏa đáng và được bảo hộ trên lãnh thổ của Bên kí kết kia. 

Sự đối xử và bảo hộ như trên sẽ không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử đối với những đầu tư, hay các hoạt động liên quan đến đầu tư của các nhà đầu tư thuộc nước thứ ba. 

Sự đối xử và bảo hộ không bao gồm bất kì sự đối xử ưu đãi nào của Bên kí kết kia dành cho những đầu tư của các nhà đầu tư thuộc nước thứ ba, trên cơ sở liên minh thuế quan, khu vực thương mại tự do, liên minh kinh tế, Hiệp định tránh đánh thuế trùng hoặc mậu dịch biên giới.

Đảm bảo cho nhà đầu tư của hai nước

Mỗi Bên kí kết theo luật và qui định của mình, bảo đảm cho các nhà đầu tư của Bên kí kết kia trên lãnh thổ của mình việc chuyển những đầu tư và thu nhập của họ, bao gồm: 

- Lợi nhuận, lãi cổ phần, lãi và thu nhập hợp pháp khác.

- Các khoản thu từ thanh lí toàn bộ hay từng phần của những đầu tư.

- Các khoản thanh lí theo Hiệp định vay nợ liên quan đến đầu tư.

- Tiền bản quyền.

- Các khoản thanh toán về giúp đỡ kĩ thuật hoặc phí dịch vụ kĩ thuật, phí quản lí.

- Các khoản thanh toán về các dự án kí kết liên quan đến đầu tư.

- Các thu nhập liên quan đến việc đầu tư của công dân Bên kí kết kia làm việc trên lãnh thổ của Bên kí kết này. 

Việc chuyển những khoản thanh toán như đã nêu ở trên sẽ được tính theo tỉ giá hối đoái chính thức của Bên kí kết tiếp nhận đầu tư vào ngày chuyển.

Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Phùng Nguyệt