Chứng khoán

Dự thảo thông tư: NĐT không cần phải xác thực số tài khoản khi đặt lệnh qua điện thoại

12:13 | 03/12/2019

Chia sẻ

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 134/2017/TT-BTC.

Theo dự thảo, khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 134 được sửa đổi thành: "2. Khi  đặt lệnh qua điện thoại, nhà đầu tư phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và cung cấp thông tin để xác thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp được so khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến."

Trong đó, thông tin để xác thực qui định tại điểm a khoản 1 là "Giải pháp xác thực hai yếu tố". 

Như vậy, với dự thảo mới được đưa ra, nhà đầu tư không cần phải xác thực số tài khoản giao dịch khi đặt lệnh qua điện thoại.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm quy định: "Mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định tại Điều này (Điều 8, Thông tư 134 - PV).

Cũng theo quy định mới, lần thực hiện giao dịch được định nghĩa là lần nhà đầu tư đăng nhập hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến để thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến.


Phan Quân