Tài chính

Đề xuất mới về phát hành trái phiếu của tổ chức tín dụng

10:55 | 03/06/2020

Chia sẻ

Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo thay thế Thông tư số 34 qui định về phát hành kì phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN cho biết ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, thay thế Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006.

Trên cơ sở Luật Chứng khoán năm 2019 và qua rà soát Thông tư số 34 qui định về phát hành kì phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung cho thấy cần thiết phải ban hành Thông tư thay thế Thông tư 34.

Về nguyên tắc phát hành trái phiếu: Luật Chứng khoán năm 2019 đã qui định điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Trong đó đối với chào bán trái phiếu riêng lẻ có điều kiện đó là đáp ứng các tỉ lệ an toàn tài chính, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo qui định của pháp luật (nếu có).

Trên cơ sở Luật Chứng khoán năm 2019, dự thảo Thông tư qui định TCTD phát hành trái phiếu phải tuân thủ các qui định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và qui định tại Thông tư này.

Riêng về điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, TCTD tuân thủ theo qui định tại luật các TCTD. Như vậy, nội dung về nguyên tắc phát hành trái phiếu tại dự thảo Thông tư được sửa đổi cho phù hợp với qui định tại Luật Chứng khoán năm 2019.

Đối với việc phê duyệt, thông qua, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng...Luật Chứng khoán năm 2019 không còn qui định về hồ sơ TCTD phát hành trái phiếu ra công chúng phải có văn bản chấp thuận của NHNN như Luật chứng khoán năm 2006.

Đồng thời, Luật Chứng khoán năm 2019 cũng qui định cụ thể về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu ra công chúng, trong đó có phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Do đó, dự thảo Thông tư bỏ các qui định liên quan đến việc chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD như cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, hồ sơ và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, trách nhiệm của TCTD lập hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng.

Thu Hoài