Thời sự

Bổ sung hơn 19.800 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách cho các dự án trong kế hoạch

16:33 | 11/11/2019

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung 19.819,5 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTƯ giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh thành trực thuộc trung ương...

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

von

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cắt giảm và giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh minh họa.

Cụ thể, cắt giảm 3.797,054 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình.

Đồng thời, giao bổ sung 19.819,5 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019.

Cụ thể, điều chỉnh 550,568 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách trung ương cho các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại Bộ, ngành và tỉnh Lạng Sơn.

Điều chỉnh 23 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 giữa các dự án của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao 1.531,119 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn và danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT quyết định giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chi tiết danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của từng dự án.

Bộ KH-ĐT chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019; định kỳ hằng quí báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch này.

K.Hà