|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bộ Chính trị: Giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài ở các ngân hàng yếu kém

20:50 | 27/12/2023
Chia sẻ
Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị yêu cầu phải có phương án giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài ở các ngân hàng thương mại yếu kém, các dự án quan trọng, dự án gây thất thoát lãng phí lớn.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai . (Ảnh: VGP).

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW (ngày 25/12/2023) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong Chỉ thị có yêu cầu cần phải giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài ở những ngân hàng thương mại yếu kém.

Bộ Chính trị cho rằng các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia. 

Ngoài những ngân hàng yếu kém, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo phải xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BT hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn, dự án ngừng triển khai theo kết luận của các cơ quan chức năng và sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị ghi nhận trong những năm qua, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo được chuyển biến tích cực. Các cấp, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa sâu sắc, đầy đủ. Chính sách, pháp luật, nhất là chế độ quản lý tài chính, tín dụng, tài sản công, đầu tư công, đất đai, đấu thầu, quản lý vốn, tài sản nhà nước chưa hoàn thiện, còn bất cập.

Ngoài nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cấp phải quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi.

Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và nhân dân.

Minh Quang