Doanh nghiệp

VNPT lãi riêng lẻ 1.282 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

19:46 | 31/08/2016

Chia sẻ

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của VNPT đạt 80.382,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu kỳ. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền là 5.345 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2016.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 19.792,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 37% khiến hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần chỉ ở mức 13%.

Mặc dù doanh thu tài chính giảm 14% so với cùng kỳ năm trước nhưng các loại chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều giảm khiến lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 4%, đạt 1.282,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của VNPT đạt 80.382,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu kỳ. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền là 5.345 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tổng tài sản, đầu tư tài chính chiếm tới 40%, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn là 26.992 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Tập đoàn tại thời điểm báo cáo là 17.763 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu kỳ. Nợ chủ yếu là nợ ngắn hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,28 lần.

tin nhap 20160831194239
Đơn vị: tỷ đồng

Khổng Chiêm