Doanh nghiệp

VinaFood II xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, trao quyền ĐHĐCĐ cho HĐQT

16:58 | 17/07/2019

Chia sẻ

VinaFood II đưa tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ tăng quyền hạn cho HĐQT công ty tại ĐHĐCĐ 2019 này.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam (VinaFood II) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, dự kiến sẽ được tổ chức ngày 31/7.

Trong năm nay, VinaFood II đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 21.287 tỉ đồng, tăng trưởng 19%; kế hoạch lợi nhuận trước thuế 53 tỉ đồng.

Kế hoạch doanh thu của công ty mẹ 13.827 tỉ đồng, tăng 21% và lợi nhuận trước thuế 51 tỉ đồng. Trong đó, sản lượng lúa gạo bán ra kế hoạch đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5%; bột mì bán ra 35.000 tấn, tăng 11%; thực phẩm chế biến 310 tấn, tăng 8%... Kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến 320 triệu USD. 

Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và đại lý xăng dầu...

Trong số các tờ trình của VinaFood II trình lên đại hội đồng cổ đông năm nay, đáng chú ý là việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản; đại lý kinh doanh xăng, dầu; bán lẻ xăng, dầu, mỡ bôi trơn; và hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ. 

Xin bổ sung và sửa đổi điều lệ tại một số điểm về thời gian lập danh sách dự họp ĐHĐCĐ và thời gian gửi thông báo mời họp. 

Trao quyền ĐHĐCĐ cho HĐQT

Một tờ trình quan trọng khác là việc xin ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ gồm các hợp đồng giao dịch với các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Cụ thể các đối tượng này bao gồm: cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan; Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan…

Hợp đồng giao dịch với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGĐ, người điều hành và các cá nhân tổ chức có liên quan… có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Do VinaFood II có ngành nghề kinh doanh là bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc... theo quy định thì tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 0%, HĐQT xin cổ đông thông qua vấn đề này. 

HĐQT cũng xin ý kiến về việc thành lập Tiểu ban quản lý tài chính và kế toán, chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá, phân tích tình hình tài chính của VinaFood II, đưa ra các biện pháp tài chính hiệu quả, tham mưu cho HĐQT về quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ…

VinaFood II vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông của VinaFood II đang do Nhà nước sở hữu 51,43%, Tập đoàn T&T là cổ đông chiến lược sở hữu 25%, còn lại là cổ đông khác. 

Năm ngoái, công ty mẹ VinaFood II báo lỗ nặng 1.836 tỉ đồng nguyên nhân do trích lập các khoản phải thu khó đòi 656 tỉ đồng, trích lập tổn thất tài sản tại Công ty Lương thực Trà Vinh (Imex Trà Vinh) 662 tỉ đồng, trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 426 tỉ đồng và trích lập dự phòng giảm giá tồn kho 42 tỉ đồng. 

Ngoài ra trong giai đoạn từ 9/10 - 31/12/2018, lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh của VinaFood II là gần 52 tỉ đồng. 

Đông A