Hàng hóa

Từ ngày 1/7/2020, áp dụng 3 hình thức công bố hợp qui với thức ăn chăn nuôi

21:15 | 25/03/2020

Chia sẻ

Theo Thông tư về Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản sẽ có 3 hình thức công bố hợp qui đối với thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Theo đó, trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải công bố hợp qui đối với thức ăn chăn nuôi thương mại, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản; hộ kinh doanh (sản xuất, mua bán, sơ chế) không phải công bố hợp qui đối với thức ăn truyền thống thương mại, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức công bố hợp qui đối với thức ăn truyền thống, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản để thực hiện.

Hình thức 1 là kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; hình thức 2 là kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng kí lĩnh vực hoạt động hoặc thừa nhận và hình thức 3 là kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Đối với thức ăn bổ sung, tổ chức, cá nhân tiến hành công bố hợp qui dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp qui được chỉ định theo qui định của pháp luật.

Mặt khác, việc đánh giá hợp qui phải được thực hiện theo phương thức 5 hoặc phương thức 7 qui định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ qui định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp qui và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Nếu cơ sở sản xuất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản còn hiệu lực thì không phải đánh giá quá trình sản xuất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Như Huỳnh