Hàng hóa

Tổng hợp các loại thuế quan Thế giới 2019

12:28 | 27/02/2020

Chia sẻ

Báo cáo về thuế quan thế giới do WTO, ITC và UNCTAD đồng thực hiện nhằm tiếp cận thị trường hàng hóa. Ấn phẩm thường niên này cung cấp toàn diện thông tin về thuế quan và các biện pháp phi thuế quan áp đặt bởi hơn 170 quốc gia và hải quan lãnh thổ.

Các thành viên không thuộc WTO được bao gồm nếu dữ liệu về thuế quan họ áp dụng trong năm 2018 hoặc 2017 có sẵn trong cơ sở dữ liệu của WTO, ITC hoặc UNCTAD.

Năm phát hành: 2019.

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)- Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) – Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Báo cáo gồm 5 phần: Phần thứ nhất tổng hợp số liệu thuế hải quan của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ cho tất cả các mặt hàng; 

Phần thứ hai phân tích theo ngành và phạm vi thuế của từng quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời bao gồm điều kiện tiếp cận thị trường mà một quốc gia phải đối mặt ở các thị trường xuất khẩu trọng điểm của họ; 

Phần thứ ba cũng như điểm mới của phiên bản 2018, bao gồm các thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại - biện pháp đang ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế; 

Phần thứ tư gồm những chủ đề đặc biệt với chủ đề được chọn theo từng năm. 

Cuối cùng, phần phụ lục bao gồm các nguồn dữ liệu và bộ tuyển tập “Những câu hỏi hay gặp”.

Chi tiết các loại thuế quan Thế giới 2019

Ánh Dương