|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7

09:58 | 30/09/2022
Chia sẻ
Sau 7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14,9 % với bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 16%

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2022, về lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 98.171 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,6%, trong đó sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 7 tháng năm 2022 tăng 0,5% đạt 29.191 tỉ đồng. Tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1,79 triệu hợp đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6%, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,9%, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,3% tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13,4 triệu hợp đồng, tăng 5,8%.

Ngoài ra, tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 29.090 tỉ đồng.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Tính đến hết tháng 7/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

   (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV) 

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.229 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao nhất với 31,5%, tăng 22,7% so với cùng kỳ, bồi thường 3.725 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,5% 

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.681 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 4.580 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42.9%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9 %, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 421 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.7%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.005 tỷ đồng, tăng 11,4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,6%, bồi thường 4.158 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 51,9 %

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ, bồi thường 1.067 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,2%

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.374 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,9%, tăng 25,2%, bồi thường 1.087 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 4.002 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,3%, tăng 20,3%, bồi thường 690 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.372 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,5%, tăng 42,3% so với cùng kỳ, bồi thường 397 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28,9%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 15,7%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.0%, tăng trưởng 8.9%, bồi thường 545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34.7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 948 tỷ đồng tăng trưởng 14.9%; bảo hiểm hàng không 604 tỷ đồng, tăng 24.5%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 473 tỷ đồng; giảm 2.5%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 196 tỷ đồng tăng 39.2%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, giảm 21.2% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, tăng 1.7 % so với cùng kỳ.

Ngoài ra, theo số liệu từ Báo cáo Kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê, sau 9 tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm tiếp tục đạt mức tăng mức tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước tăng 17%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước tăng 18%. 

Huyen Vi

Ngành chứng khoán đi tìm dư địa ở thế hệ trẻ, Gen Z
Hoàng Linh, một học sinh cấp ba tại Hà Nội đã sớm tiếp cận kênh đầu tư chứng khoán khi được bố mẹ hướng dẫn trên số tiền thưởng kết quả học tập, lì xì mỗi năm. Không riêng Linh, rất nhiều bạn trẻ đã sớm tiếp cận kênh đầu tư này và định hướng như nguồn thu nhập thứ hai.