|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7

09:58 | 30/09/2022
Chia sẻ
Sau 7 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 14,9 % với bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng gần 16%

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2022, về lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 98.171 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 51,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,7%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,6%, trong đó sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,5%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0006%.

Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 7 tháng năm 2022 tăng 0,5% đạt 29.191 tỉ đồng. Tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 1,79 triệu hợp đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 22,6%, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 25,9%, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 11,3% tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13,4 triệu hợp đồng, tăng 5,8%.

Ngoài ra, tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 7 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 29.090 tỉ đồng.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

Tính đến hết tháng 7/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

   (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ IAV) 

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.229 tỷ đồng chiếm tỷ trọng cao nhất với 31,5%, tăng 22,7% so với cùng kỳ, bồi thường 3.725 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,5% 

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.681 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,5% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 4.580 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42.9%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.676 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,9 %, tăng 11,4% so với cùng kỳ, bồi thường 421 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15.7%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 8.005 tỷ đồng, tăng 11,4 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,6%, bồi thường 4.158 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 51,9 %

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ, bồi thường 1.067 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,2%

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 5.374 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,9%, tăng 25,2%, bồi thường 1.087 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 20,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 4.002 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,3%, tăng 20,3%, bồi thường 690 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.372 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,5%, tăng 42,3% so với cùng kỳ, bồi thường 397 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 28,9%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 15,7%, bồi thường 354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.569 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.0%, tăng trưởng 8.9%, bồi thường 545 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34.7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 948 tỷ đồng tăng trưởng 14.9%; bảo hiểm hàng không 604 tỷ đồng, tăng 24.5%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 473 tỷ đồng; giảm 2.5%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 196 tỷ đồng tăng 39.2%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng, giảm 21.2% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 18 tỷ đồng, tăng 1.7 % so với cùng kỳ.

Ngoài ra, theo số liệu từ Báo cáo Kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê, sau 9 tháng đầu năm 2022, thị trường bảo hiểm tiếp tục đạt mức tăng mức tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước tăng 17%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước tăng 18%. 

Huyen Vi

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 28/11 - 2/12: Tiếp tục xu hướng hồi phục
Theo nhận định của công ty chứng khoán, mặc dù xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index đang có nhiều cơ hội thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 98x, và tích cực hơn là 1.00x.