Chứng khoán

Những điểm lưu ý về quy chế niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm

09:57 | 06/03/2018

Chia sẻ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ban hành quy chế niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm. Trong đó, giá chào bán tối thiểu theo quy định là 1.000 đồng.
nhung diem luu y ve quy che niem yet va cong bo thong tin chung quyen co bao dam 5 lưu ý khi đầu tư chứng quyền có bảo đảm
nhung diem luu y ve quy che niem yet va cong bo thong tin chung quyen co bao dam SSC ban hành Quy chế Hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro Chứng quyền có bảo đảm

Giá chào bán tối thiểu 1.000 đồng

Đầu tháng 3/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ban hành quy chế niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm áp dụng cho các đối tượng gồm tổ chức phát hành chứng quyền, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng quyền và tổ chức, các cá nhân có liên quan.

nhung diem luu y ve quy che niem yet va cong bo thong tin chung quyen co bao dam
Những điểm cần lưu ý về niêm yết và công bố thông tin chứng quyền có bảo đảm (ảnh minh họa)

Trong đó, việc niêm yết lần đầu quy định giá chào bán tối thiểu là 1.000 đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 hoặc là n:1 với n là bội số của 1.

Việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền bao gồm các trường hợp thay đổi tăng khi có đợt chào bán bổ sung đối với chứng quyền đã phát hành và thay đổi giảm khi hủy niêm yết một phần chứng quyền.

Cụ thể, tổ chức phát hành thực hiện đợt chào bán bổ sung đối với chứng quyền đã phát hành. Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày chào bán, số lượng chứng quyền đang lưu hành ít hơn 50% số lượng chứng quyền đã phát hành thì tổ chức phát hành phải hủy niêm yết một phần chứng quyền chưa lưu hành tương đương 40% số lượng chứng quyền đã phát hành.

Trong trường hợp tổng số lượng chứng khoán cơ sở được quy đổi từ các chứng quyền đã phát hành thuộc tất cả các tổ chức phát hành vượt quá 9% so với tổng số lượng chứng khoán cơ sở tự do chuyển nhượng thì tổ chức phát hành phải hủy niêm yết một phần chứng quyền chưa lưu hành có thời gian còn lại ít hơn 2 tháng tính từ ngày phát sinh tỷ lệ vượt đến ngày đáo hạn theo nguyên tắc:

Đáng chú ý, chứng quyền sẽ bị hủy niêm yết 80% số lượng đã phát hành trong trường hợp số lượng chứng quyền đang lưu hành ít hơn 5% số lượng đã phát hành và hủy niêm yết 70% số chứng quyền đã phát hành trong trường hợp số lượng chứng quyền đang lưu hành từ 5% đến 10% số lượng đã phát hành.

Quy định điều chỉnh chứng quyền

Các trường hợp điều chỉnh chứng quyền theo quy định khi giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh do tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở chia cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu mới.

Theo đó, giá thực hiện mới được tính theo công thức là giá thực hiện cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).

Tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ bằng tỷ lệ chuyển đổi cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/ giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền).

Giá thanh toán và giá mua lại chứng quyền

Đối với chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu và thực hiện theo kiểu Châu Âu, giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn.

Giá mua lại chứng quyền trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực là mức giá thị trường và phải tuân thủ theo các quy định về tạo lập thị trường của Sở Giao dịc.

Nguyên tắc công bố thông tin

Tổ chức phát hành thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng về giao dịch tự doanh đối với chứng khoán cơ sở, vị thế mở và giá trị hiện tại của tất cả các chứng quyền.

Trước ngày thực hiện giao dịch chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở tối thiểu 3 ngày làm việc, người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin.

Chứng quyền sẽ bị cảnh cáo khi tổ chức phát hành chứng quyền vi phạm nghĩa vụ trong hoạt động phòng ngừa rủi ro, vi phạm nghĩa vụ trong hoạt động tạo lập thị trường ...

Trong trường hợp tổ chức phát hành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ tạo lập thì trường thì chứng quyền sẽ bị tạm ngừng giao dịch. Bên cạnh đó, chứng quyền cũng sẽ bị tạm ngừng giao dịch khi chỉ số cơ sở của tạm ngừng tình toán hoặc chứng khoán cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch.

Minh Đăng