Doanh nghiệp

9 tháng, Sợi Thế Kỷ mới chỉ đạt 31% mục tiêu lợi nhuận năm

06:28 | 25/10/2016

Chia sẻ

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 5%, đạt 971 tỷ đồng.  Lợi nhuận trước thuế  giảm 46% so với cùng kì, chỉ đạt gần 43 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) vừa công bố báo cáo tài chính về tình hình kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016.

sau 9 thang stk moi chi dat 31 muc tieu loi nhuan

Kết quả kinh doanh của STK quý III và lũy kế 9 tháng năm 2016

Trong quý III, doanh thu thuần đạt 307 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của giá vốn hàng bán là 10% khiến lợi nhuận gộp giảm 31% so với quý III năm ngoái, chỉ đạt gần 31 tỷ đồng.

Qúy III ghi nhận cũng chi phí quản lý xấp xỉ hơn 12 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế giảm 6%, chỉ đạt gần 8 tỷ đồng. Lãi trên cổ phiếu (EPS) trong kì đạt 135 đồng/cổ phiếu, giảm 69% so với quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 5%, đạt 971 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế 9 tháng giảm 46% so với cùng kì, chỉ đạt gần 43 tỷ đồng.

Năm 2016, STK đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 127 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ đạt 30,8 % kế hoạch lợi nhuận, rất khó hoàn thành mục tiêu ban đầu.

Tính đến cuối kỳ, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 1.961 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn chiếm 74% cơ cấu tài sản, tương đương 1.457 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, khoản mục “phải thu ngắn hạn” của STK tăng mạnh 124% lên mức gần 50 tỷ đồng. Khoản mục “tiền và tương đương tiền” cũng tăng hơn 2 lần so với cuối năm ngoái, đạt 14 tỷ đồng.

Đức Phạm