Nhà đất

Xử lí 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá ở huyện Củ Chi

15:41 | 01/04/2020

Chia sẻ

Chủ tịch UBND TP HCM vừa giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi sớm báo cáo đề xuất UBND TP về phương án xử lí phù hợp, tránh lãng phí đối với 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa thống nhất cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 35/KL-TTTP-P3 ngày 13/12/2019 của Thanh tra TP về kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lí, sử dụng ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lí, sử dụng nhà, đất công tại huyện, đảm bảo thực hiện đúng qui định.

Trong đó, cần sớm báo cáo đề xuất UBND TP về phương án xử lí phù hợp, tránh lãng phí đối với 371 địa chỉ nhà, đất đã tạm dừng đấu giá và các địa chỉ nhà, đất khác do Nhà nước trực tiếp quản lí đang để trống.

Đồng thời, xử lí việc cho thuê đất nông nghiệp công ích không qua đấu thầu tại các xã và các trường hợp cho thuê khác theo đúng qui định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra việc quản lí, sử dụng ngân sách tại UBND xã Nhuận Đức để xử lí theo qui định, cũng như chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lí, sử dụng ngân sách và công tác kế toán tại các xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Chánh Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước TP thu hồi số tiền hơn 19.890 tỉ đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Số tiền trên được thu hồi từ các cơ quan, tổ chức: Công ty Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, UBND huyện Củ Chi, UBND các xã có liên quan.

Nguyên Ngọc