|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thibidi đặt mục tiêu hơn 1.200 tỷ doanh thu năm 2023, muốn hủy tư cách công ty đại chúng

08:01 | 28/03/2023
Chia sẻ
Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp), cao hơn 5% so với năm 2022.

CTCP Thiết bị điện (Thibidi – Mã: THI) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức tại Đồng Nai vào ngày 17/4.

Năm 2023, Thibidi đặt mục tiêu 1.201 tỷ đồng doanh thu thuần, 43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 23%, 2% so với cùng kỳ. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp), cao hơn 5% so với năm 2022.

Phương án chia cổ tức năm 2022 là 10% bằng tiền.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Thibidi.

Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông còn có tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu THI tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thibidi cho biết, tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định: “Công ty đại chúng là CTCP thuộc một trong hai trường hợp: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Tuy nhiên, căn cứ theo danh sách cổ đông Thibidi do VSD cấp ngày 16/3/2023, doanh nghiệp chỉ có 8,78% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do 485 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Thibidi.

 Như vậy, Thibidi đang không đáp ứng được điều kiện của công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán hiện hành. Do đó, THIBIDI trình ĐHĐCĐ thông qua việc huỷ tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết 48,8 triệu cổ phiếu THI tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Về phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông, Thibidi cho biết đã đề nghị và làm việc trước với cổ đông lớn là CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric – Mã: GEE) - công ty con của Tập đoàn Gelex (Mã: GEX).

Điện lực Gexlex thành lập năm 2016. Là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực thiết bị điện. Cuối năm 2022, Tập đoàn Gelex nắm giữ gần 240 triệu cổ phiếu GEE, tương đương 80% vốn điều lệ.

Theo đó, Gelex Electric cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu THI mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Thibidi hoàn tất thủ tục nêu trên.

Giá mua lại sẽ theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.

Về công tác nhân sự, công ty dự kiến trình cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Lâm Anh