Doanh nghiệp

Lãi trước thuế của Petrolimex có thể tăng thêm 135 tỉ đồng nếu ghi nhận theo ý kiến kiểm toán

11:23 | 05/09/2019

Chia sẻ

Theo KPMG, nếu công ty ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng qui định, dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ giảm, giá vốn hàng bán và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tương ứng 135 tỉ đồng.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, Mã: PLX), công ty kiểm toán KPMG đã đưa ý kiến ngoại trừ đối với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Cụ thể, tại ngày 30/6 một công ty con của Petrolimex đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền 135 tỉ đồng dựa trên ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019.

KPMG cho rằng, việc ghi nhận này chưa phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập dựa trên ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc kì kế toán (tức ngày 30/6).

Theo KPMG, nếu công ty ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng qui định, tại ngày 30/6 dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ giảm, giá vốn hàng bán và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tương ứng 135 tỉ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí thuế TNDN hiện hành sẽ tăng 27 tỉ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lợi ích cổ đông không kiểm soát sẽ tăng tương ứng 63,72 tỉ đồng và 44,28 tỉ đồng.

Theo giải trình từ phía Petrolimex, do nhu cầu sản lượng của các hãng hàng không thường tăng cao vào những tháng cuối quí II và quí III, CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex (công ty con) đã nhập hàng dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc giảm sản lượng mua của một khách hàng lớn dẫn tới tồn kho tăng cao. Trong khi đó, giá dầu tăng vào hai tháng đầu quí II/2019 nhưng lại giảm vào cuối quí, công ty dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp tục cho đến cuối năm.

Do đó, thay vì trích lập dự phòng theo giá trị thuần có thể thực hiện tại ngày kết thúc kì kế toán, công ty đã trích lập dựa trên những ước tính về sự suy giảm giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho đến cuối năm 2019 theo nguyên tắc thận trọng.

Về kết quả kinh doanh của Petrolimex, sau soát xét lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 0,68% từ 2.545 tỉ đồng xuống 2.528 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cũng giảm 0,74% xuống 1.449 tỉ đồng

plx

Thay đổi lợi nhuận sau thuế của Petrolimex sau soát xét. Nguồn: Giải trình BCTC bán niên 2019

Sơn Tùng