|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Bảng cân đối thử (Trial Balance) là gì? Yêu cầu đối với bảng cân đối thử

Bảng cân đối thử (Trial Balance) là gì? Yêu cầu đối với bảng cân đối thử

Bảng cân đối thử (tiếng Anh: Trial Balance) là bảng tính kế kế toán, trong đó số dư của tất cả các sổ cái được lập thành hai cột Ghi nợ và Ghi có bằng nhau.
Kiến thức Kinh tế -18:02 | 06/04/2020
Qui ước khấu hao nửa năm (Half-year convention for depreciation) là gì? Đặc điểm

Qui ước khấu hao nửa năm (Half-year convention for depreciation) là gì? Đặc điểm

Qui ước khấu hao nửa năm (tiếng Anh: Half-year convention for depreciation) là qui ước coi tất cả các tài sản được mua trong năm như là được mua vào chính giữa năm.
Kiến thức Kinh tế -10:19 | 06/04/2020
Phương pháp vào cao, ra trước (Highest In, First Out - HIFO) là gì? Đặc điểm

Phương pháp vào cao, ra trước (Highest In, First Out - HIFO) là gì? Đặc điểm

Phương pháp vào cao, ra trước (tiếng Anh: Highest In, First Out, viết tắt là HIFO) là một phương pháp phân phối và kế toán hàng tồn kho, trong đó hàng tồn kho có chi phí mua hàng cao nhất sẽ được bán hoặc lấy ra khỏi kho đầu tiên.
Kiến thức Kinh tế -23:01 | 27/03/2020
Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) là gì?

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) là gì?

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (tiếng Anh: Generally Accepted Accounting Principles) đề cập đến một bộ nguyên tắc, chuẩn mực và qui trình kế toán chung do Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB) ban hành.
Kiến thức Kinh tế -22:56 | 27/03/2020
Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board - FASB) là gì?

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board - FASB) là gì?

Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (tiếng Anh: Financial Accounting Standards Board) là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, chịu trách nhiệm thiết lập các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính cho các công ty và tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -22:51 | 27/03/2020
Từ đầu năm đến nay (Year to Date - YTD) là gì? Đặc điểm của YTD

Từ đầu năm đến nay (Year to Date - YTD) là gì? Đặc điểm của YTD

Từ đầu năm đến nay (tiếng Anh: Year to Date - YTD) đề cập đến khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính hiện tại cho đến ngày hiện tại.
Kiến thức Kinh tế -11:27 | 26/03/2020
Đối chiếu tài khoản (Account reconciliation) là gì?

Đối chiếu tài khoản (Account reconciliation) là gì?

Đối chiếu tài khoản (tiếng Anh: Account reconciliation) là một qui trình kế toán so sánh hai sổ sách ghi chép để kiểm tra xem các số liệu có đúng và đồng nhất hay không. Đối chiếu tài khoản cũng xác nhận rằng các tài khoản trong sổ cái chung là nhất quán, chính xác và đầy đủ.
Kiến thức Kinh tế -18:00 | 18/03/2020
Sổ cái tài sản (Asset Ledger) là gì? Đặc điểm của sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản (Asset Ledger) là gì? Đặc điểm của sổ cái tài sản

Sổ cái tài sản (tiếng Anh: Asset Ledger) là một phần hồ sơ kế toán của công ty, ghi lại các mục nhật ký chung liên quan đến mặt tài sản của bảng cân đối kế toán. Công ty càng lớn, sổ cái tài sản sẽ càng nhiều và phức tạp.
Kiến thức Kinh tế -12:34 | 18/03/2020
Định giá kế toán (Accounting Valuation) là gì?

Định giá kế toán (Accounting Valuation) là gì?

Định giá kế toán (tiếng Anh: Accounting Valuation) là quá trình định giá tài sản và nợ của công ty, theo Nguyên tắc Kế toán chung được chấp nhận (GAAP), cho mục đích báo cáo tài chính.
Kiến thức Kinh tế -12:17 | 18/03/2020
Số gần đúng (Ballpark Figure) là gì? Một số điểm lưu ý

Số gần đúng (Ballpark Figure) là gì? Một số điểm lưu ý

Số gần đúng (tiếng Anh: Ballpark Figure) là số ước tính giá trị của một thứ không rõ giá trị thực tế là bao nhiêu.
Kiến thức Kinh tế -10:37 | 16/03/2020
Qui tắc chứng cứ rộng (Broad Evidence Rule) là gì? Ưu, nhược điểm

Qui tắc chứng cứ rộng (Broad Evidence Rule) là gì? Ưu, nhược điểm

Qui tắc chứng cứ rộng (tiếng Anh: Broad Evidence Rule) đưa ra các hướng dẫn mà các công ty bảo hiểm phải thực hiện khi xác định giá trị tài sản bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng.
Kiến thức Kinh tế -09:16 | 16/03/2020
Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards - IAS) là gì?

Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards - IAS) là gì?

Chuẩn mực kế toán quốc tế (tiếng Anh: International Accounting Standards - IAS) là những qui định và hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán.
Kiến thức Kinh tế -12:38 | 15/03/2020
Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế là tổ chức nào?

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế là tổ chức nào?

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (tiếng Anh: International Accounting Standards Board- IASB) là tổ chức ban hành các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Kiến thức Kinh tế -10:37 | 15/03/2020
Tính đặc thù của tài sản (Asset Specificity) là gì?

Tính đặc thù của tài sản (Asset Specificity) là gì?

Tính đặc thù của tài sản (tiếng Anh: Asset Specificity) là mức độ mà tài sản có thể sử dụng trong các hoàn cảnh và mục đích khác nhau. Một tài sản có tính đặc thù cao khi chỉ được sử dụng cho một số mục đích nhất định.
Kiến thức Kinh tế -19:45 | 11/03/2020
Kế toán quản trị chi phí môi trường là gì?

Kế toán quản trị chi phí môi trường là gì?

Kế toán quản trị chi phí môi trường bao gồm công tác kế toán quản trị và công tác quản lí môi trường.
Kiến thức Kinh tế -15:08 | 11/03/2020
Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.