|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Direct Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Kiến thức Kinh tế -09:31 | 12/06/2020
Khoản mục tiền tệ (Monetary Item) là gì?

Khoản mục tiền tệ (Monetary Item) là gì?

Khoản mục tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Item) là tài sản hoặc nợ có giá trị cố định bằng tiền, không thay đổi trong tương lai. Một đô la luôn có giá trị bằng một đô la mặc dù sức mua của đồng đô la có thể thay đổi theo thời gian.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 11/06/2020
Thu nhập toàn diện (Comprehensive Income - IC) trong báo cáo tài chính là gì?

Thu nhập toàn diện (Comprehensive Income - IC) trong báo cáo tài chính là gì?

Thu nhập toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive Income - IC) là sự thay đổi tài sản ròng của công ty từ các nguồn mà không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -10:19 | 11/06/2020
Thu nhập toàn diện khác (Other comprehensive income - OCI) là gì?

Thu nhập toàn diện khác (Other comprehensive income - OCI) là gì?

Thu nhập toàn diện khác (tiếng Anh: Other comprehensive income - OCI) bao gồm doanh thu, chi phí, lãi/lỗ chưa được thực hiện.
Kiến thức Kinh tế -10:17 | 11/06/2020
Kế toán công cụ tài chính phái sinh là gì?

Kế toán công cụ tài chính phái sinh là gì?

Kế toán công cụ tài chính phái sinh là một trong các nhân tố góp phần thúc đẩy thị trường công cụ tài chính phái sinh phát triển.
Kiến thức Kinh tế -15:42 | 09/06/2020
Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch

Chi phí trên vạch (Above-The-Line Cost) là gì? Chi phí trên vạch và Chi phí dưới vạch

Chi phí trên vạch (tiếng Anh: Above-The-Line Cost) là các chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của họ. Chi phí trên vạch sẽ được xác định theo cách thức khác nhau giữa các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -14:12 | 09/06/2020
Chi phí tái cấu trúc (Restructuring Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ về Chi phí tái cấu trúc

Chi phí tái cấu trúc (Restructuring Charge) là gì? Đặc điểm và ví dụ về Chi phí tái cấu trúc

Chi phí tái cấu trúc (tiếng Anh: Restructuring Charge) là một loại chi phí một lần mà các công ty phải trả khi tổ chức lại các hoạt động kinh doanh của mình.
Kiến thức Kinh tế -12:57 | 05/06/2020
Hoạt động không tiếp tục (Discontinued Operation) là gì? Hoạt động không tiếp tục theo GAAP và IFRS

Hoạt động không tiếp tục (Discontinued Operation) là gì? Hoạt động không tiếp tục theo GAAP và IFRS

Hoạt động không tiếp tục (tiếng Anh: Discontinued Operation) là thuật ngữ chỉ dòng sản phẩm hay hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty đã bị thoái vốn hoặc ngừng hoạt động, và được báo cáo tách biệt với các hoạt động liên tục trên báo cáo thu nhập.
Kiến thức Kinh tế -12:30 | 05/06/2020
Chi phí từ những hoạt động khác (Non-Operating Expense) là gì? Đặc điểm

Chi phí từ những hoạt động khác (Non-Operating Expense) là gì? Đặc điểm

Chi phí từ những hoạt động khác (tiếng Anh: Non-Operating Expense) là chi phí kinh doanh không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Các chi phí từ những hoạt động khác phổ biến là chi phí lãi vay và các tổn thất khi định đoạt tài sản.
Kiến thức Kinh tế -11:23 | 05/06/2020
Giao dịch (Transaction) là gì? Cách ghi nhận giao dịch trong kế toán

Giao dịch (Transaction) là gì? Cách ghi nhận giao dịch trong kế toán

Giao dịch (tiếng Anh: Transaction) là một thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc công cụ tài chính.
Kiến thức Kinh tế -08:42 | 05/06/2020
Kế toán viên sơ cấp (Junior Accountant) là ai? Đặc điểm

Kế toán viên sơ cấp (Junior Accountant) là ai? Đặc điểm

Kế toán viên sơ cấp (tiếng Anh: Junior Accountant) là người có nhiệm vụ duy trì và tổng hợp các báo cáo tài chính và báo cáo tuân thủ các qui định và yêu cầu của chính phủ.
Kiến thức Kinh tế -09:38 | 04/06/2020
Khoản mục đặc biệt (Special Item) là gì? Khoản mục đặc biệt và Gian lận khi báo cáo

Khoản mục đặc biệt (Special Item) là gì? Khoản mục đặc biệt và Gian lận khi báo cáo

Khoản mục đặc biệt (tiếng Anh: Special Item) trong kế toán doanh nghiệp là một khoản chi phí hoặc thu nhập một lần có giá trị lớn, mà công ty không mong đợi sẽ tái diễn trong những năm tiếp theo.
Kiến thức Kinh tế -17:32 | 03/06/2020
Khoản mục không thường xuyên (Unusual Item) là gì? Phân loại các Khoản mục không thường xuyên

Khoản mục không thường xuyên (Unusual Item) là gì? Phân loại các Khoản mục không thường xuyên

Khoản mục không thường xuyên (tiếng Anh: Unusual Item) là một khoản lãi hoặc lỗ không tái diễn, xảy ra một lần, và không được xem là một phần của hoạt động kinh doanh thông thường.
Kiến thức Kinh tế -17:23 | 03/06/2020
Khoản mục ngoại lệ (Exceptional Item) là gì? Khoản mục ngoại lệ và Khoản mục bất thường

Khoản mục ngoại lệ (Exceptional Item) là gì? Khoản mục ngoại lệ và Khoản mục bất thường

Khoản mục ngoại lệ (tiếng Anh: Exceptional Item) là một khoản chi phí phát sinh bởi một công ty, phải được ghi chú riêng trong bản báo cáo tài chính theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 03/06/2020
Trị số cơ bản chưa điều chỉnh (Unadjusted Basis) là gì? Ví dụ về trị số cơ bản chưa điều chỉnh

Trị số cơ bản chưa điều chỉnh (Unadjusted Basis) là gì? Ví dụ về trị số cơ bản chưa điều chỉnh

Trị số cơ bản chưa điều chỉnh (tiếng Anh: Unadjusted Basis) đề cập đến chi phí ban đầu để mua một tài sản.
Kiến thức Kinh tế -10:29 | 03/06/2020