Tài chính

Kiểm toán lưu ý khoản cho vay Vinashin và công ty liên quan đến Vinalines của SeABank

15:49 | 07/04/2017

Chia sẻ

Các khoản cho vay này đang được thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.
 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – SeABank, tại ngày 31/12/2016, Ngân hàng có một số khoản cho vay Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (trước đây là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam – Vinashin) và một số công ty con của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines. Các khoản cho vay này đang được thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng theo chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, Ngân hàng không công bố cụ thể con số cụ thể khoản cho vay Vinashin và công ty con của Vinalines. Tính đến hết năm 2016, dư nợ cho vay khách hàng của SeABank trên 58.445 tỷ đồng, tăng 38% so với thời điểm đầu năm. Dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 50%, lên 544 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,45% lên 1,72%.

Tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 103.365 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22%. Trong đó, chứng khoán đầu tư của Ngân hàng có hơn 19.732 tỷ đồng, tăng 13%. Dự phòng giảm giá đầu tư tăng mạnh lên 612 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần đầu năm.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy tính đến 31/12/2016, giá trị trái phiếu do Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản Các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phát hành Ngân hàng nắm giữ lần lượt là 4.578 và 319 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng trái phiếu VAMC tăng từ 113 lên 595 tỷ đồng.

Hoạt động huy động vốn đạt lũy kế số dư tiền gửi của khách hàng trên 72.130 tỷ đồng, tăng 26%.

Các chỉ tiêu kinh doanh cho thấy thu nhập lãi thuần trong năm qua của SeABank tăng trưởng hơn 60% khi đạt 1.843 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt khoảng 37 tỷ đồng, bỏ xa con số 2 tỷ đồng trong năm 2015.

Mặt khác, chi phí dự phòng 2016 của SeABank tăng lên 648 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Tuy nhiên kết quả lãi sau thuế của Ngân hàng vẫn ở mức cao 117 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Tiến Vũ